Акроними


Acronym Definition
% Процент
* граматички некореткно
11ОК Берзанска кратенка на Печатница 11 Октомври Прилеп
2-ри Втори
Дводимензионален
2С.мк Слободен софтвер Македонија
3-Г Трета генерација
Трета генерација
3Д-КЗСА Тродимензионални квантитативни зависности структура-активност
3ДЕС троен стандард за трајно шифрирање на податоците (3DES: Triple Data Encryption Standar)
Петодимензионален
А-секунда Ампер-секунда
А-час Ампер-час
ААА Најдобар кредитен рејтинг; Аневризма на абдоминална аорта
ААМ Асоцијацијата на архитекти на Македонија
АБ Армиска болница
АБИ акутна бубрежна инсуфиенција
АБК Асоцијација на балкански комори
АВ Агенција за вработување
АВИ аудио-видео сплет (AVI: Audio Video Interleave)
АВНОЈ Антифашистичко веќе на народното ослободување на Југославија
АВРМ Агенција за вработување на Република Македонија
Автом. Автоматски
АГ Акционерско друштво (AG: Aktiengesellschaft)
АГБ (AGB: Aktionsgruppe Babynahrung)
АГИТПРОП Агитационо-пропагандно одделение на КПМ
АГР Берзанска кратенка на Агроплод Ресен
АГТИС Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка
АД Акционерско друштво
АДВ Асоцијација за демократски вредности
АДГ Акционерско друштво за градежништво
АДДС активни директориумски доменски сервиси
АДИ Асоцијација за демократски иницијативи
АДКОМ Асоцијација на даватели на комунални услуги
АДМС Акционерско друштво во мешовита сопственост
АДНПК Акционерско друштво за национална платежна картичка
АДО Акционерско друштво за осигуруванје
АДП Агенција за државни патишта; аконтативна даночна пријава
АДС Агенцијата за државни службеници
АДС-ЛП Албански демократски сојуз— Либерална Партија
АДСЛ Асиметрична дигитална претплатничка линија (ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line)
АДТ Акционерско друштво за телекомуникации
АДУТ Акционерско друштво за угостителство, туризам и трговија
АЕА Асоцијација на европски авиопревозници
АЕАР Архив за етнолошки и антрополошки ресурси
АЕД Академија за развој на образованието (AED: Academy for Educational Development)
АЕК Агенцијата за електронски комуникации
АЕП Акутна еосинофилична пневмонија
АЕС стандард за напредно шифрирање (AES: Advanced Encryption Standard)
АЕТМ Асоцијација за е-трговија на Македонија
АЗСДМ Амбасада за сите деца и младинци
АИ Агенција за иселеништво; Агенција за информации; Амнести интернешнл
АИДАА Меѓународна асоцијација на аудиовизуелни автори
АИК Агроиндустријален комбинат
АИМ Алтернативна информативна мрежа
АИНФО Агенција за информации
АИО Агенција за информатичко општество
АИСЕК AISEC: Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales
АИСЕЛ Агенција за иселеништво
АЈ-ПИ, ајпи Интернет протокол (IP: Internet Protokol)
АјКју коефициент на интелигенција (IQ: intelligence quotient)
АК Административна канцеларија; Архуска Kонвенција; Авионска компанија; Агрокомбинат
АКЕ Ангиотензин конвертирачки ензим
АКМ Активност за конкурентност во Македонија; Атлантски клуб на Македонија
АКП Административна канцеларија за програма
АКРМ Адвокатска комора на Република Македонија
АКС Асоцирана клиничка состојба
АКУД Академско културно уметничко друштво
АЛЕ Атлас лингуарум Еуропае (ALE: Atlas linguarum Europae)
АЛК Берзанска кратенка на Алкалоид
АЛЦ Ацетил Л-карнитин
АМ Архив на Македонија
АМБО Албанско-Македонско-Бугарска нафтена корпорација
АМД Авто мото Аруштво
АМИ Акутен миокарден инфаркт
АММС Асоцијација за младинска и меѓународна соработка
АМН Австралиско-македонски неделник
АМПТ Активни мерки на пазарот на трудот
АМС Агенција за млади и спорт
АМСМ Авто-Мото сојуз на Македонија
АМЧАМ Американска трговска комора во Македонија (AMCHAM: American Chamber of Commerce in Macedonia)
АНОК Акционен народноослободителен комитет
АНРЈЛМ Асоцијација на наставниците по руски јазик и литература во Македонија
АНСИ Амерички национален институт за стандарди (ANSI: American National Standards Institute)
АО армиска област
АОК Асоцијација на отворени комуникации
АОП автоматска обработка на податоци
АОР Агенција за обнова и развој; Академија за образовен развој
АОЦ Сертификат за летање (AOC: Air Operating Certificate); Контролирано потекло на името на француско винот (Appelation d'Origine Contr?l?e)
АП автобуско претпријатие, ангина пекторис; (AP: Associated Press)
АПА Американска психијатриска асоцијација
АПД Анкета за потрошувачка на домаќинствата
АПЕМ Асоцијација на приватни електронски медиуми
АПИ Апликациски програмски интерфејс
АПМНАМ АСОЦИЈАЦИЈА НА ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ И НОВИНСКИ АГЕНЦИИ НА МАКЕДОНИЈА
АПНА Асоцијација на приватни новински агенции (APNA: Association of Private News Agencies)
АПО Анализа на потребите за обука
АПП Агенција за поддршка на претприемништвото; Агенција за поддршка на претпријатија
АППРМ Агенција за поддршка на претприемништво на Република Македонија
АПРЗ Агенција за поттикнување и развој на земјоделството
АПРМ Агенција на Република Македонија за приватизација
АПЧ Акционен план за членство
АР Агенција за разузнавање
АРБ Ангиотензин рецептор-блокатор
АРИ Агенција за развој и инвестиции; Албанска Република Илирида
АРКА Форум за заштита на правата на Ромите
АРМ Армија на Република Македонија
АРМИ Апсорпција, распределба, метаболизам, исфрлање
АРС Анкета за работна сила
Арх. фак Архитектонски факултет
АС Апелационен суд, автобуска станица
АСЕН Асоцијација за проучување на етничноста и национализмот (ASEN: Association for the Study of Ethnicity and Nationalism)
АСИ Агенција за странски инвестиции
АСИРМ Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија
АСКФПО Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
АСНОМ Антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија
АСО Агенција за супервизија на осигурување
АСР АСОЦИЈАЦИЈА НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И РЕВИЗОРИ
АСУ Автобусносообраќајно училиште
АСУЦ Автосообраќаен училишен центар
АТА Академска тренинг асоцијација; Аневризма на торакална аорта
АТАМ Асоцијацијата на туристички агенции на Македонија
АТД антитуберкулозен диспанзер
АТИ Акутна токсична инфекција = акутно труење со храна
АТиТ (AT&T: American Telephone and Telegraph)
АТМ Асинхрон начин на пренос (ATM: Asynchronous Transmission Mode)
АТП Асоцијација на тениски професионалци; Автотранспортно претпријатие
АТРО Автобуска транспортна работна организација
АТЦ автоматска телефонска централа; Анатомско-тераписко-хемиска класификација на лековите (ATC: Anatomical Therapeutic Chemical classification)
АУМК Берзанска кратенка на Аутомакедонија Скопје
АУО Архиепископски управен одбор
АФ Атријална фибрилација
АФЖ Антифашистички фронт на жените
АФЖМ Антифашистички фронт на жените на Македонија
АФМ Автомобилистичката Федерација на Македонија
АФПЗРР Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
АХВ Агенцијата за храна и ветеринарство
АЦВ Агенцијата за цивилно воздухопловство
АЦЕ Агроцентар за едукација
АЦИ Меѓународниот сојуз на светските аеродроми (ACI: Airports Council International); Здружение на финансиски пазари (Association Cambiste Internacionale)
АЦИЛС Американски центар за солидарност на интернационалните работници (ACILS: American Center for International Labor Solidarity)
АЦМ Асоцијација за компјутерска машинерија (ACM: Association for Computing Machinery)
а.н.в. апсолутна надморска висина
акад. Академик
алб. албански
амп Автоматски мек покрив
анат. Анатомија
анг. Англиски
англ. Англиски
анест. анестезија
ар-ен-би Ритам и блуз (R&B, RnB: Rhythm and blues)
ар. арапски
арх. архитект; архаизам
археол. Археологија
архит. Архитектура
ас. Асистент
аугм. Аугментатив
Б2Б (B2B: Business to business)
БАЕП Аудитивни евоцирани потенцијали (BAEP: Brain-Stem Auditory Evoked Potential)
БАС Бизнис академијата Смилевски
ББ Бета адренергичен блокатор; безоловен бензин
БВЗ Бекташиска верска заедница
БД Биодиверзитет
БДВ Бруто додадена вредност
БДМ Библиотекарско друштво на Македонија
БДП Бруто домашен производ; Бошњачка Демократска Партија
БЕИС Балкански економски информациски систем
БЕМУС Београдски музички свечености (Београдске музичке свечаности)
БЕН балканска ендемска нефропатија
БЕСТ Берзански електронски систем за тргување; Борд на европски студенти по технологија
БЕШТ Берзанска кратенка на Бетон Штип
БЗИС Биро за заштита на индустриската сопственост
БЗЛ Број на здравствена легитимација
БЗСП Балканско здружение на стопанственици и претприемачи
БИБЛ. бибблиографија
БИМ Белградски интегративен метод
БИМАС Биенале на македонската архитектура
БИРН Балканска истражувачка мрежа (BIRN: Balkan Investigative Reporting Network)
БИС Биро за интелектуална сопственост; Библиотечно-информативен систем
БИТЕФ Београдски интернационални театарски фестивал
БИУ Биро за интелектуални услуги
Би-би-си BBC: British Broadcasting Corporation
БиБиСи BBC: British Broadcasting Corporation
БиХ Босна и Херцеговина
БЈБ Биро за јавна безбедност
БЈН Биро за јавни набавки
БЈРМ Бивша Југословенска Република Македонија
БЈЦЕМ Биенале на млади уметници на Европа и Медитеранот (BJCEM: Biennale des Jeunes Cr?ateurs d' Europe et de la M?diterran?e)
БКБС Базелски комитет за банкарска супервизија
БКИ-ИН Барање на код за идентификација за интегрирана наплата
БКФ Балканска комунистичка федерација
БЛ Биро за лекови
БЛГ Блок на левата гранка
БМ Биро за метеорологија
БМБ Безоловен моторен бензин
БМБ-90 Безоловен моторен бензин со 90 октани
БМБ-95 Безоловен моторен бензин со 95 октани
БМБ-98 Безоловен моторен бензин со 98 октани
БМВ (BMW: Bayerische Motoren Werke)
БМИ Индекс на телесна маса (BMI: Body Mass Index)
БМПЕР Биро за менаџерство, посредуванја и економски развој
БМФ Балкански музички форум
БНД Бруто национален доход; Германска разузнавачка служба (BND: Bundesnachrichtendienst)
БОП Бруто-општествен производ
БП Бруто производ
БПК5 Биолошка потрошувачка на кислород за 5 дена
БПХ Бенигна хипертрофија на простата
БПЦ Бугарска православна црква
БРЕСЦЕ Регионално биро за наука и култура во Европа (BRESCE: Bureau for Science and Culture in Europe)
БРО Биро за развој на образованието
БРУ Бизнис развојни услуги
БСВ Биро за судски вештачења
БСЕЦ Организација за црноморска економска соработка (BSEC: Black Sea Economic Cooperation)
БСНРП Биро за стопански недоволно развиените подрачја
БСР Биро за стоковни резерви
БТ Биро за туризам
БТА Бугарска новинска агенција (БТА: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ)
БТЕ белодробна тромбоемболија
БТИ Бертелсманов трансформациски индекс
БТК Бензол, толуен, ксилен
БТТ Базална телесна температура
БФ Богословски факултет
БФ-БГ Балканска федерација—Балкан без граници
БХС Борбен хеликоптерски сквадрон
БЦСДН Балканска мрежа за развој на граѓанското општество (BCSDN: Balkan Civic Society Development Network))
б.б. Без број
безл. Безличен
биол. Биологија
бнВП Баталјон на воена полиција
болн. болница
бот. Ботаника
бр. Број
бр. прид. Бројна придавка
бул. Булевар
В-В-В Дигитално комутациско поле Време Време Време (TTT – Time Time Time)
В-П-В Дигитално комутациско поле Време Простор Време (TST: Time Space Time)
В.ф. Ветеринарен факултет
ВА Воена академија; Ва - воена амбуклата
ВАН регионална мрежа (WAN: Wide Area Network)
ВАО Висока административна обука
ВАП WAP: Wireless Access Point
ВАЦ Медиумска група Вестдојче алгемајне цајтунг (WAC: Westdeutsche Algemeine Zeitung)
ВБ Велика Британија; Вб - воена болница
ВБМ Виртуелна библиотека на Македонија; исто ВБМК
ВБМК Виртуелна библиотека на Македонија
ВБС Воена болница Скопје
ВВ Винарска визба; Воено воздухопловство
ВВА Военовоздухопловна академија
ВДСЛ VDSL: very-high-data-rate digital subscriber line
ВЕП алгоритам за безбедносна комуникација кај безжичните мрежи (WEP: Wired Equivalent Privacy)
ВебДАВ веб-базирано дистрибуирано авторизирање и верзионизирање (WebDAV: Web-based Distributed Authoring and Versioning)
Вер.заед. Верски заедници
ВЖС Виша зтравствена школа
ВИНК Берзанска кратенка на Винка Виница
ВИП Многу важна личност (VIP: Very important person)
ВИТА Берзанска кратенка на Витаминка Прилеп
ВЈ Војска на Југославија
ВК Врховен командант; Виртуелно коло; Ветеринарна комора; Врховен комитет
ВКВ висококвалификуван
ВМ Влезен мултиплекс; Воена морнарица
ВМА Военомедицинска академија
ВМК Врховен македонски комитет
ВМОК Врховен македонско-одрински комитет
ВМОРО Внатрешна македоно-одринска револуционерна организација
ВМРО Внатрешна македонска револуционерна организација
ВМРО (Об) Внатрешна македонска револуционерна организација (Обединета)
ВМРО-БНД Внатрешна македонска револуционерна организација - Бугарско народно движење (Вътрешна македонска революционна организация - Българско национално движение)
ВМРО-ГД-РДП Внатрешна македонска револуционерна организација— Гоце Лелчев—Радикална демократска партија
ВМРО-ДП Внатрешна македонска револуционерна организација - Демократска партија
ВМРО-ДПМНЕ Внатрешна македонска револуционерна организација - Демократска партија за македонско национално единство
ВМРО-НП Внатрешна македонска револуционерна организација - Народна партија
ВМШ Висока медицинска школа
ВН виско напон, високонапонски
ВО временска оска
ВОА веб-ориентирана архитектура (WOA: Web Oriented Architecture)
ВОЗ Востаничка оперативна зона
ВОИП Пренос на глас преку интернет (VoIP: Voice over IP)
ВОУ вискообразовна установа
ВП Водостопанско претпријатие; Воена пошта
ВПД Воспитно-поправен дом
ВПЛС Виртуелна приватна ЛАН услуга (VPLS: Virtual private LAN service)
ВПН Виртуелна приватна мрежа
ВПП вонпарнични предмети
ВПУ Воспитно-поправна установа
ВПШ Виша педагошка школа
ВРИ Врховна ревизорска институција
ВРЛ Внатрешно раселени лица
ВРМ Влада на Република Македонија
ВС Вооружени сили; воен санитет
ВСБИР Воена служба за безбедност и разузнавање
ВСРМ Врховен Суд на Република Македонија
ВСС Ваучер систем за советување; висока стручна специлизација; висока школска специализација
ВСУ Воено-санитетска установа
ВТ Вентрикуларна тахикардија
ВТШ Виша техничка чкола
ВХС Домашен видео систем формат (VHS: Video Home System)
ВХС-Ц Домашен видео систем компакт формат(VHS-C: Video Home System Compact)
ВХФ фреквенција на долги бранови; (VHF: Very Hight Frequency)
ВЦ WC: Water closet
ВЦС Вкупна цена на сопственоста
ВШРТ Виша школа за радиолошки техничари
в. види; век
в.д. вршител на должност
вок. Вокатив
вонр. вонреден
Г.г. Господин, Господин
Г8 Група на седумте најбогати земји плус Русија.
ГА Генетски алгоритам; гарнизонска амбуланта
ГА-МА Гасовод на Македонија
ГАК Гинеколошко-акушерска клиника
ГАЛ обопштен автоматизирачки јазик (GAL: Generalized Automation Language)
ГАЛПС Градско здружение на ликовните педагози
ГАН глобална мрежа (GAN: Global Area Network)
ГАТС Општа спогодба за трговијата со услуги (GATS: General Agreement on Trade in Services)
Гб/с Гигабајти на секунда
ГГГГ-ММ-ДД година-месец-ден
ГД Градежно друштво
ГДР Германска демократска република
ГЕМ Граѓани за европска Македонија
ГЕСА Глобална асоцијација на сопружници на персонал на ОН вон матичните земји (GESA: Global Expatriate Spouse Associations of the United Nations)
ГЕСАК Европска група на здруженија на автори и композитори
ГЕФ Глобален еколошки фонд
ГЗ Геронтолошки завод
ГЗЗЗ Градски Завод за Задравствена Заштита
ГИ Градежна инспекција
ГИМ Градежен институт Македонија
ГИМС Берзанска кратенка на Градежен институт Македонија Скопје
ГИНИ Гласник на Институтот за национална историја
ГИС Географски информативен систем; Географски информатички систем
ГИТ Гастроинтестинален такт
ГИФИК Графичка информативна и филмска индустрија
Гим. Гимназија
ГК Градски комитет
ГКМ Густина на коскени минерали
ГКО Главен координационен отбор
ГЛПМ Граѓанско-либерална партија на Македонија
ГМ Германска марка
ГМО Генетски модифицирани организми
ГМРУ Глобална мрежа за развојно учење
ГМФ Германски Маршал фонд (GMF: German Marshall Fund of the United States)
ГМЦ Градежномашински центар
ГНО Градскиот Народен одбор
ГНОО Главен Народноослободителен одбор
ГНПЧ Годишна национална програма за членство
ГО Главен одбор; Граѓанско општество; Градски одбор
ГОБ Градска општа болница
ГП Граничен премин; Градежно претпријатие
ГПРС GPRS: General Packet Radio Service
ГПС Глобален позиционен систем (GPS: Global Positioning System)
ГПЦ Грчка православна црква
ГР Градежни работи
ГРДП Група за развој на домат и пиперка
ГРП Годишен работен план
ГРУ Грант за развој на училиштето
Гр.бр.в Градежна (бруто) површина
Град. фак. Градежен факултет
ГС Генералното Собрание (на Обединетите Нации); Генерален секретаријат
ГСЗЗ Главен сојуз на земјоделските задруги
ГСМ Глобален систем за мобилни комуникации (GSM: Global System for Mobile Communications)
ГСООН Генерално собрание на Организацијата на обединените нации
ГСП Градско сообраќајно претпријатие
ГТД Градежно трговско друштво
ГТЗ Германско друштво за техничка соработка (GTZ: Deutsche Gesellschaft f?r Technische Zusammenarbeit GmbH)
ГТМ градски тригонометриски мрежи
ГТП Геотермална топлинска пумпа
ГТЦ Градски трговкси центар
ГУИ графички кориснички интерфејс (GUI: Graphical user interface)
ГУИД глобален единствен идентификатор (GUID: Globally Unique Identifier)
ГУП Генерален урбанистички план; Градска управа за приходи
ГУЦ Градежен училишен центар
ГХМС Гасна хроматографија со масен спектрометар
ГЦПР Граѓански центар за превентива и ресоцијализација
ГШ Генералштаб; Главен штаб
г-ѓа Госпоѓа
г-ин Господин
г-н Господин
г-ца Госпоѓица
г. Година; Господин; Град
г.д. географска должина
г.пр.н.е Година пред новата ера
г.ш. географска ширина
г/т грама на тон
геогр. Географија
геол. Геологија
глаг. им. Глаголска именка
глаг. прид. Глаголска придавка
год. Година
гр. Град
грам. Граматика
грч. грчки
Д Дизел
ДА Демократска алтернатива
ДААМ Демократска Алеанса на Албанците
ДАБ Аржавна агенција за безбедност
ДАГ Демократската армија на Грција
ДАЕАР Дигитален архив за етнолошки и антрополошки ресурси
ДАНИС Даночен информационен систем
ДАРМ Државен архив на Република Македонија
ДАФ Драмски аматерски фестивал
ДАХ Гермснки индекс на акции (DAX: Deutscher Aktien Index)
ДБ Даночен биланс
ДБК Дирекција за безбедност и контраразузнавање
ДБКИ Дирекција за безбедност на класифицирани информации
ДБМ ДРУШТВО НА БИОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДВ Додадена вредност
ДВБ-Т Дигитална видеорадиодифузија - терестријална
ДВД дигитален видео диск (DVD: Digital Video Disk)
ДВИ Државна ветеринарна инспекција
ДВТ Длабока венска тромбоза
ДГИМ Друштво на градежните инженери на Македонија
ДГИТ Друштво на градежните инженери и техничари
ДГМ ДРУШТВО ЗА ГЕОТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА
ДД Данок на добивка; детски диспанзер
ДДВ Данок на додадена вредност
ДДИ Државен девизен инспекторат
ДДМ Демократско движење на Македонија
ДДР Германска демократска република (DDR: Deutsche Demokratische Republik)
ДДУ Директно-дигитално управување
ДЕЗ Договор за Европска Заедница
ДЕМ Движење на екологистите на Македониј; Германска марка (DEM)
ДЕП Дистрибутивно електрично предпријатие
ДЕРА Двојна енергетска рентгенска абсорбциометрија
ДЕС стандард за трајно шифрирање на податоците (DES: Data Encryption Standard)
ДЕУ Договор за Европска Унија
ДЕХФ Ди-2-етилхексил фталат
Дет.дом. Детски дом
ДЗГР Државен завод за геодетски работи
ДЗЗ Друштво за заштита на животните
ДЗИС Државен завод за индустриска сопственост
ДЗЛП Дирекција за заштита на лични податоци
ДЗР Државен завод за ревизија
ДЗС Државен завод за статистика; Дирекцијата за заштита и спасување
ДЗСРМ Дирекција за заштита и спасување на Република Македонија
ДИА Американска агенција за воено разузнавање (DIA: Defence Intelligence Agency)
ДИГУ Државeн инспекторат за градежништво и урбанизам
ДИЖС Државeн инспекторат за животна средина
ДИЗ Државeн инспекторат за земјоделство
ДИК Државна изборна комисија; дрвоиндустриски комбинат
ДИЛС Државен инспекторат за локална самоуправа
ДИМИ Берзанска кратенка на Димко Митрев Велес
ДИНИПЛ Данок на имот-недвижен имот од правни лица
ДИНИФЛ Данок на имот-недвижен имот од физички лица
ДИПИПЛ Данок на имот-подвижен имот од правни лица
ДИПИФЛ Данок на имот-подвижен имот од физички лица
ДИПОМ ДРУШТВО ЗА ИНЖЕНЕРСКИ ПОДЗЕМНИ ОБЈЕКТИ НА МАКЕДОНИЈА
ДИТ Државен инспекторат за труд; Државeн инспекторат за транспорт
ДИТИ Државен инспекторат за техничка инспекција
ДИХК Унија на гермаски трговски и индустриски комори (DIHK: Deutscher Industrie-und Handelskammertag)
ДИЦ Државен испитен центар
ДИШЛ Државeн инспекторат за шумарство и ловство
Дипл.Пред. Дипломатски претставништва
ДЈ-ПТМ Дјувен—Партија на Турците во Македонија
ДК Десна комора
ДКА Детерминистички конечен автомат
ДКИ Државeн комунален инспекторат; Дирекција за класифицирани информации
ДКП Дијастолнен крвен притисок; Дипломатско-конзуларно претставништво; Демократска комунистичка партија
ДКСК Државна комисија за спречување на корупцијата
ДКЦ Детски културен центар
ДЛБРМ Демократска лига на Бошњаците во Република Македонија
ДЛУБ Друштвото на ликовните уметници Битола
ДЛУМ Друштвото на ликовните уметници на Македонија
ДЛУС Друштвото на ликовните уметници Струмица
ДЛУШ Друштвото на ликовните уметници Штип
ДЛЦ Детски ликовен центар
ДМБУЦ Државен музичко-балетски училишен центар
ДММ Денови на македонската музика
ДМРА Друштво на Македонците во Република Албанија
ДМРО Партија за демскратско македонско работничко обединување
ДМТ Дигитален модел на теренот; Дезокси- метил- тестостерон
ДМФМ Друштво на математичарите и на физичарите на Македонија
ДНЕТ Движење за национално единство на Турците
ДНЗ Дом за народно здравје
ДНК Дезоксирибонуклеинска киселина
ДНП Данок на наследство и подарок
ДНС Именски сервер за доменот (DNS: Domain Name Server); Долина На Сенките (продуценска куќа)
ДНСПС Друштво на научни и стручни преведувачи на град Скопје
ДНУ Друштво за наука и уметност
ДНУШ Друштво за наука и уметност на Штип
ДОЗ Дршавен осигурителен завод
ДОМ Демократска обнова на Македонија; Движење за околината "МОЛИКА"
ДОНМ ДРУШТВО ЗА ОДВОДНУВАЊЕ И НАВОДНУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
ДОО Друштво со ограничена одговорност
ДООЕЛ Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице
ДОС Демократска опозиција на Србија
ДПА Демократска партија на Албанците
ДПД Доброволно противпожарно друштво
ДПЗПМ ДРУШТВО ЗА ПРОУЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПТИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
ДПИ Државен пазарен инспекторат; Државeн просветен инспекторат; точки по инч (DPI: Dots per Inch)
ДПК Државна пописна комисија
ДПМ Детски парламент на Македонија; Друштво на писателите на Македонија; Демократска Партија на Македонија
ДПНП Данок на промет на недвижности и права
ДПП Детски парламент за Прилеп
ДППКРМ Демократска партија на просветните и културните рабтници на Македонија
ДППРМ Демократска прогресивна партија на Ромите во Македонија
ДПС Дистрибуирана Пресметувачка Средина; Демократска партија на социјалистите
ДПСМ Демократска партија на Србите во Македонија
ДПТ Дозно провокациски тест
ДПТМ Демократска партија на Турците на Македонија
ДПТУ Друштво за производство, трговија и услуги
Дпл.тех.инж. Дипломиран технички инжинер
ДРГ Дијагностички Сродни Групи (DRG: Diagnosis Related Groups)
ДРС Дирекција за радијациона сигурност
ДРУМ Демократска републиканска унија на Македонија
ДС Демократски Сојуз
ДС-ПЗМ Демсжратскисојуз - Партија на земјоделците на Македонија
ДСА Договор за стабилизација и асоцијација
ДСВР Аржавен секретаријат за внатрешни работи
ДСГ Дијагностички сродни групи
ДСЕЗ Дирекција за слободни економски зони
ДСЗИ Државен санитарен и здравствен инспекторат
ДСЛ Дигитална претплатничка линија (DSL: Digital Subscriber Line)
ДСЛАМ DSLAM: Digital Subscriber Line Access Multiplexer
ДСПП Дирекцијата за спречување на перење пари
ДСТ Демократски сојуз на Турците
ДСТУ Државно средно техничко училиште
ДСУ Државно средно училиште
ДСХУ Државно средно хемиско училиште
ДТБГ Директива на ЕУ „Телевизија без граници”
ДТММ ДРУШТВО ЗА ТЕОРИЈА НА МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ
ДТП Дефектолошка теорија и практика; Дифтерија, тетанус, пертусис
ДТЦ Детски театарски центар
ДУА Демократска унија на Албанците
ДУЖН Друштво на уметниците, журналистите и научниците
ДУИ Демократска унија за интеграција; Државен управен инспекторат
ДУП Детален урбанистички план
ДУТ Државен универзитет во Тетово
ДУТУ Државно училиште за туризам и угостителство
ДФИД ПАР DFID PAR: Department for International Development Public Administration Reform
ДФЈ Демократска Федеративна Југославија
ДФМ Демократска Федеративна Македонија; Друштво на физичарите на Македонија
ДФР Друштво на филмски работници
ДФРМ Друштво на филмски работници на Македонија
ДФС Германската контрола на летање (DFS: Deutsche Flugsicherung)
ДХ Дирекција за храна
ДХПМ Демократско-христијанска партија на Македонија
ДЦБ директориумски контролен блок (DCB: Directory control block)
ДЦВС Дирекција за цивилен воздушен сообраќај
ДЦЕ податочна комуникациска опрема (DCE: Data Communication Equipment)
ДЦЦ Холандската Стопанска Комора во Македонија (DCC: Dutch Chamber of Commerce in Macedonia)
д-р т. н. Доктор на техничките науки
д-р. доктор
дан. Даночен
дек. декември
дем. Деминутив
ден. денар, денари; денешен
диј. дијалектизам
дијал. Дијалектен збор
дипл. Дипломиран
дипл. геод. инж. дипломиран геодетски инженер
дипл. град. инж. дипломиран градежен инженер
дипл. ел. инж. дипломиран електротехнички инженер
дипл. инж. арх. дипломиран инженер-архитект
дипл. инж. геол. дипломиран инженер по геологија
дипл. маш. инж. дипломиран машински инженер
дир. директор
дистриб. дистрибуција, дистрибутивен
дкг Декаграм
дкл Декалитар
дл Децилитар
доц. Доцент
др. Доктор; друго; другар
др.верски заед. Објекти на други верски заедници
ЕАА Европската асоцијација на археолозите
ЕАГТ Европската асоцијација за гешталт терапија
ЕАЖС Европска Агенција за животна средина
ЕАНУ Европска академија на науките и уметностите
ЕАПС Евро-атлантски партнерски совет
ЕАР Eвропска агенција за реконструкција
ЕАСА Европска асоцијација за социјална антропологија
ЕБИ Европска Банка за инвестиции
ЕБОП Европска безбедносна и одбранбена политика
ЕБОР Европска Банка за обнова и развој
ЕБР Единица за брзо распоредување
ЕБРР Eвропска банка за реконструкција и развој
ЕБСКО Елтон Бин Стивенс компанија (EBSCO: Elton B. Stephens Company)
ЕБУ Европска радиодифузна унија (EBU: European Broadcast Union)
ЕБФ Европска банкарска федерација
ЕВН EVN: Energie Versorgung Niederosterreich
ЕД Еколошко друштво
ЕДБ Единствен даночен број
ЕДРИ Европска иницијатива за дигитални права (EDRI: European Digital Right Initiative)
ЕДУ Европската демократска унија
ЕЕ економска единица; електроенергетски, електроенергетика
ЕЕГ Електроенцефалограм
ЕЕЗ Европска економска заедница
ЕЕО Европска економска област
ЕЕС Електроенергетски систем
ЕЕСК Европски економско - социјален комитет
ЕЗ Европска заедница
ЕЗБО Единствен здравствен број на осигуреникот
ЕЗЈИЕ Енергетска заедница за југоисточна Европа
ЕЗЈЧ Европска заедница за јаглен и челик
ЕЗРМ Еврејска заедница во Република Македонија
ЕИ Економски институт
ЕИБ Европската инвестициска банка
ЕИКЦ Европски информативен и кореспондентен центар
ЕИТЦ Тренинг-центарот за европска интеграција (EITC: European Integration Training Center)
ЕИФ Европски инвестиционен фонд (Луксембург)
ЕИЦ Еуроинфо центар
ЕК Eвропска Комисија
ЕКГ Електрокардиограф; Електрокардиограм
ЕКОСОК Економско-социјален комитет на ЕУ
ЕКП Единица за координација со проект
ЕКС Емигрантски комунистички сојуз
ЕКТС Европски кредит трансфер систем
ЕКУ Електронски контролен уред
ЕКФ Единица за координација на форумите
ЕЛ Екстра лесно (масло за горење)
ЕЛДРП Европски либерални, демократски и реформистички партии
ЕЛЕМ Електрани на Македонија
ЕЛС Единица на локална самоуправа
ЕЛТАМ Асоцијација на наставници по англиски јазик и книжевност на Република Македонија (ELTAM: English Lenguage Teachers Association of Macedonia)
ЕМ Егејска Македонија
ЕМБГ Единствен матичен број на граѓаните
ЕМБС Единствен матичен број на субјектот
ЕМГ Електромиографија
ЕМО Електро-мрежа Охрид
ЕМП Електро-механично претпријатие
ЕМС Европски монетарен систем
ЕМСА Европска медицинска студенска асоцијација
ЕМУ Европска монетарна унија
ЕМУУЗ Европска мрежа на училишта што го унапредуваат здравјето
ЕМУЦ Електро-машински училишен центар
ЕМФ Електро-машински факултет
ЕМЦ Евангелско-методистичка црква
Ем-ти-ви MTV: Music Television
ЕН Европска норма
ЕН 228 Европска норма за бензинот Еуро Супер; (EN 228: European Norm Specification for "Euro-Super" gasoline)
ЕНЕР Единствен национален електронски регистар на прописи
ЕНП Европска народна партија
ЕНП-ЕД Европската народна партија (демохристијани) и европски демократи
ЕОЗ Европска одбранбена заедница
ЕП Европски парламент; Европско првенство
ЕПГ Електронски програмски водич (EPG: Electronic programming guide)
ЕПМ Европска Партија на Македонија
ЕПС Единица за професионални стандарди
ЕПСО Канцеларија за кадровски прашања на ЕЗ (EPSO: European Communities Personnel Selection Office)
ЕПТА Специјална програма за локална самоуправа (EPTA: Expanded Programme of Technical Assistance)
ЕПУ Економско правно училиште
ЕРДФ Европски фонд за регионален развој (ERDF – European Regional Development Fund)
ЕРЕЦ Европски совет за обновлива енергија (EREC: European Renewable Energy Council)
ЕРЗС Единствен регистар за земјоделски стопанства
ЕРК Европска рамка на квалификации
ЕРММ Европска размена на млади на Македонија
ЕРП (ERP: EnterpriseResource Planning)
ЕС Електронска спектроскопија
ЕСА Европската Вселенска Агенција (European Space Agency)
ЕСВ Европска стратегија за вработување
ЕСДЕ ESDE: Export Strategy Development and Execution
ЕСЕ Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените; Економската комисија за Европа (ECE: Economic Commission for Europe)
ЕСЗ Единицата за специјални задачи
ЕСИ Европската иницијатива за стабилност (ESI: European Stability Initiative)
ЕСМ Електро-стопанство на Македонија
ЕСМ-ЕВН Електоро-стопанство на Македонија (EVN: EVN Energie Versorgung Nieder?sterreich)
ЕСП Европскиот суд на правдата
ЕСР Европски суд на ревизори
ЕСРА Европската филмска академија во Париз (ESRA: Ecole Supe'rieure de Re'alisation Audiovisuelle)
ЕСРНЈ Единствени Синдикати на работниот народ на Југославија
ЕСРНМ Единствени Синдикати на работниот народ на Македонија
ЕСС Економско-социјален совет
ЕСФ Европски социјален фонд
ЕСХА Европска асоцијација на директори на средни училишта; Европска асоцијација на мали хидроцентрали (ESHA: European School Heads Association; European Small Hydropower Association)
ЕСЧП Европскиот суд за човекови права
ЕТА Баскиска сепаратистичка група (ETA: Euskadi Ta Askatasuna)
ЕТАИ Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика
ЕТАН Електроника, телекомуникации, автоматизација и нуклеарна техника
ЕТС Единствена трезорска сметка
ЕТТ Економскиот тинк-тенк
ЕТФ Електротехнички факултет; Европска фондација за обука (ETF: European Training Foundation)
ЕУ Eвропска унија; Економско училиште
ЕУ15 Земји-членки на Европската унија пред проширувањето од 2004 година
ЕУА Европска универзитетска асоцијација (EУA – Асоцијација на универзитетите во Европа (EUA: European University Association)
ЕУЛДА Европски годишен избор за дизајнирање на логоа (EULDA: European Logo Design Annual)
ЕУЛЕКС Мисија на Европската Унија на Косово (EULEX: Eurpean Union Mission in Kosovo)
ЕУО Епархиски управен одбор
ЕУР евро (EUR: Euro)
ЕУРМ Европскиот универзитет - Република Македонија
ЕУРОСТАТ Европско статистичко биро
ЕУТЕЛСАТ Европска телекомуникациона сателитска организација (EUTELSAT: European Telecommunications Satellite)
ЕУФОР Европските воени сили во БиХ (EUFOR: European Union Force in Bosnia and Herzegovina)
ЕФ Еконосмки факултет
ЕФА Единицата за финансиски активности; Европска слободна алијанса (EFA: European Free Alliance)
ЕФЗП Европска федерација на зелените партии (зелени)
ЕФМА Европски форум на медицински асоциации
ЕФО Европска фондација за обука
ЕФС Европска федерација на сметководители; Eлектрофизиолошка студија
ЕФСЕ Европски фонд за Југоисточна Европа (EFSE: European Fund for South East Europe)
ЕХФ Европска ракометна федерација (EHF: European Handball Federation)
ЕЦАС Европски граѓански акциски сервис (ECAS: Euro-Citizens' Action Service)
ЕЦБ Европска централна банка
ЕЦВ Европскиот центар за вработување
ЕЦГ Евангелско-конгрешанска црква
ЕЦД Единствена царинска декларација
ЕЦМП Европски Центар за Малцински Прашања
ЕЦПД Европски центар за мир и развој; (ECPD: European Center for Peace and Development)
ЕЦПР Европскиот центар за правата на Ромите
ЕЦРП електрични централи и разводни постројки
ЕЦФ Европска културна фондација (ECF: European Cultural Foundation),
егип. египетски
едн. Еднина
екон. Економија
ел. Електричен
елек. електротехника
ЖА Жива Антика
ЖИЛУ Берзанска кратенка на Жито Лукс Скопје
Жи-ва Жито Вардар
ЖРК Женски ракометен клуб
ЖСВП Живини сијалици со висок притисок
ЖСК Железнички спортски клуб
ЖТБТ Берзанска кратенка на Жито Битола Битола
ЖТВР Берзанска кратенка на Жито Вардар Велес
ЖТП Железничко транспортно предпријатие
ЖТСК Берзанска кратенка на Жито Скопје Скопје
ЖЦ Женски центар
ж. женски род; жител
ж. л. железничка линија
жарг. Жаргонски
жел.ст. Железничка станица
З запад
З.вон ст. Зграда вон стопанство
З.на СВР Згради на СВР
З.на СИЗ Згради на СИЗ (Самоуправна интересна заедница)
З.на ССНО Згради за ССНО (Сојузен секретаријат за народна одбрана) и општествена заштита
ЗАВ-НД Заверка на договори чии предмети се недвижности
ЗАЕМ Здружение на агроекономисти на Македонија
ЗАИ Здружение на албански издавачи во Македонија
ЗАМ Здружение на аптеки на Македонија
ЗАММЗ Здружение на анатоми и морфолози на Македонија
ЗАМП Здружение за заштита на авторски музички права
Заед. Заеднички
ЗБМ Здружение на блогери на Македонија
Зб. Зборник
ЗВ Завод за вработување
ЗВММ Здружение на воздухопловни метеоролози на Македонија
ЗГ Здруженија на граѓани
Згр.во ст. Зграда во стопанството
Згр.СОК Згради на ЗПП (Завод за платен промет)
ЗД Здравствен дом
ЗДА Здружение за деловна активност
ЗЕ Здружение на Египтјаните
ЗЕЛС Заедница на единиците на локална самоуправа
ЗЕМАК Здружение на енергетичарите на Македонија
ЗЕП Заеднички европски пазар
ЗЕУ Западно-европска унија
Зем.и шума Згради во земјоделство и шумарство
ЗЖАМ Здружение на жени Албанки на Македонија
ЗЖВ Здружение на жени Влаинки
ЗЖВРМ Здружение на жени Влаинки на Република Македонија
ЗЗ Земјоделска задруга
ЗЗЗ Закон за здравствена заштита
ЗЗИ Здружение на земјоделските инжинери
ЗЗП Здружение на земјоделски производители
ЗЗПП Земјоделска задруга и производски комбинат
ЗЗСК Закон за заштита на спомениците на културата
ЗИ Земјоделски институт
ЗИЗ Здружение на индивидуалните земјоделци
ЗИК Земјоделско-индустриски комбинат
ЗИКМ Здружението на издавачите и книжарите на Македонија
ЗИМ Здружение на информатичари на Македонија; Здружение на инфектолози на Македонија; Завод за испитување на материјали
ЗИС Законот за идустриската сопственост; Земјоделски информативен систем
ЗИТ Земјоделски инпут на трудот
ЗЈЗ запад-југозапад
ЗЈОМ Здружение на јавни обвинители на Македонија
ЗК Земјоделски комбинат; Заштитен комитет
ЗКДФ Земјоделски кредитен дисконтен фонд
ЗКМАК Здружение на копаничарите на Македонија
ЗКП Закон за кривична постапка
ЗЛКМ Здружение на лектори на Македонија
ЗМ Зелените на Македонија
ЗМАК Здружение на менаџери и аудитори за квалитет
ЗМГПС Здружение за македонско германско пријателство и соработка
ЗМД Заедницата на Македонските друштва во Швајцарија; Завод за здравствена заштита на мајки и деца
ЗМЕДМ Здружение на Македонците од егејскиот дел на Македонија
ЗММ Здружение на Македоснките муслимани
ЗМС Здружение на матични стоматолози; Заедница македонска суровина
ЗН Здружение на новинарите
ЗНБП Заедничка надворешна и безбедносна политика
ЗНД Заедница на независни држави
ЗНМ Здружение на новинарите на Македонија
ЗНПМ Земјоделска Народна Партија на Македонија
ЗО Здравствена организација; Земски одбор
ЗОИ Зимски олимписки игри
ЗОИЛ Завод за осиугување на имот и лица
ЗОК Здружена оперативна команда на АРМ
ЗОО Заедница на основното образование
ЗОР Здружение за одржлив развој
ЗОСБ НОБМ Земски одбор на Сојузот на борците од Народноослободителната борба на Македонија
ЗОСБ НОВ Земски одбор на Сојузот на борците од Народноослободителната вијна
ЗП Земјоделско производство; Заедничко претпријатие; Земјоделско претпријатие
ЗПВРМ Заменик на Претседателот на Владата на Република Македонија
ЗПДД Закон за персонален данок на доход
ЗПИС Земјоделски пазарен информативен систем
ЗПКО Берзанска кратенка на Земјоделски комбинат Пелагонија Битола
ЗПЛРМ Здружение на приватни лекари на Република Македонија
ЗПМ Завод за превентивна медицина
ЗПМЗ Завод за превентивна медицинска заштита
ЗПП Завод за платен промет
ЗППМ Здружение на професионалните пилоти на Македонија
ЗПР Заштита при работа
ЗПСМ Здружение на приватните стопанственици на Македонија
ЗПФ зајакната пластика со фиберглас
ЗР Завод за рехабилитација; Здружение на риболовците
ЗРДМОВ Завод за рехабилитација на деца и младинци со оштетен виц
ЗРКПО Заедница на работничките културнопросветни организации
ЗРО Закон за работните односи
ЗРСМ Здружение на радио станиците во Македонија
ЗС Земјоделско стопанство; здравствена служба
ЗС КПДМ Земски сојуз на културнопросветните друштва на Македонија
ЗСМ Завод за статистика на Македонија
ЗСП Завод за стопанско планирање
ЗСПИЈК Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер
ЗСПОП Здружение на студенти со посебни образовни потреби
ЗСПФ Здружение на студенти при Педагошки факултет
ЗСХИ Зрдужение за социјално хумана иницијатива
ЗТИ Здружение на трудовите инвалиди; Задолжителна тарифна информациј
ЗТП Здружение за такси превоз
ЗТПОК Закон за трансформација на претпријатијата со општествен капитал
ЗУЈ Заедница на универзитетите на Југославија
ЗУП Завод за урбанизам и проектирање
ЗФ Земјоделски факултет
ЗЦИЕ Земји на централна и источна Европа
ЗШФ Земјоделско-шумарски факултет
зам. Заменка
зам. прид. Заменска придавка
зб. им. Збирна именка
зб. мн. Збирна множина
зоол. Зоологија
И исток
И-СД Илинден - Слободни демократи
ИА Институт за акредитација
ИАБП Интрааортна балон пумпа
ИАДТ Индустрија за автомобилски делови и трактори
ИАЕА Меѓународна агенција за атомска енергија (IAEA: International Atomic Energy Agency)
ИАЕСТЕ (ИАЕСТЕ: International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)
ИАКС Интегриран административен и контролен систем
ИАМЛ Меѓународно здружение на музички библиотеки (IAML: International Association of Music Libraries)
ИАП давател на интернет-пристап (IAP: Internet Access Provider)
ИАРМ Институт за акредитација на Република Македонија
ИАС услуга за пристап до информации (IAS: Information Access Service)
ИАТА Меѓународно здружение за воздушен сообраќај (IATA: International Air Transport Association)
ИАЦС Интегриран административен и контролен систем (IACS: Inegrated Administrative Control System))
ИБ Институт за биологија; Информационо биро (Информбиро) на комунистичките и работничките партии
ИБГ-МК Инженери без граници - Македонија
ИБМ IBM: International Business Machines
ИБО Организација за меѓународна матура (IBO: International Baccalaureate Organization)
ИБС Иритабилен цревен синдром
ИВАО Канцеларијата за аплицирање за италијанска виза (IVAO: Italian Visa Application Office)
ИВЗ Исламска верска заедница
ИГА Меѓународна геотермална асоцијација; (IGA: International Geothermal Association)
ИГМ Индустрија за градежни материјали
ИГО Индекс на граѓанското општество
ИГТ Нарушена гликозна толеранција (IGT: Impaired Glucose Tolerance )
ИГУ Интегрирано гранично управување
ИД Институт за демократија
ИДА Меѓународна развојна асоцијација; (IDA: International Development Association)
ИДДМ Инсулин-зависен дијабетес
ИДПС Извештаjно, дијагнозна и прогнозна служба
ИДСЦО Институт за демократија, солидарност и цивилно општетсво
ИДСЦС Институтот за Демократија „Социетас Цивилис“
ИДУЕП Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи
ИЕА Институт за етнологија и антропологија
ИЕД Интегрирана еколошка дозвола
ИЕС Извештаи на Европскиот Суд
ИЗ Индустриска зона; Институт за замјоделство
ИЗИИС Интитут за зeмјотресно инженерство и земјотресна сеизмологија
ИЗИНЕП Институт за истражување на економски политики
ИЗИС Интегриран здравствен информативен систем
ИИ Институт за информатика
ИИЕЕ Институт на инженери за електрика и електроника
ИИМ Индустриско инженерство и менаџмент
ИЈЗ Институтот за јавно здравје
ИЈЗК Институт за јужни земјоделски култури
ИК Извршен комитет
ИКД Интравенски корисник на дроги
ИКЕ интернет-протокол за размена на клучеви (IKE: Internet Key Exchange)
ИКМ Импулсно кодна модулација
ИКОМ Меѓународен комитет на музеи (ICOM: International Council of Museums)
ИКОМОС Интернационален комитет за споменици и места (ICOMOS: International council on monuments and sites
ИКТ Информатичко компјутерска технологија; Информатичко-комуникациска технологија, Информациона и комуникациска технологија
ИЛО Меѓународна организација на труд (ILO: International Labor Organization)
ИЛПТ Информации за локалниот пазар на труд
ИЛХ Интернационална лига на хуманисти
ИМ Излезен мултиплекс
ИМАП интернет-протокол за пристап до пораки (IMAP: Internet Message Access Protocol)
ИМБ Индустрија за млеко Битола
ИМЕИ Меѓународна идентификација на мобилна опрема (IMEI: International Mobile Equipment Identification)
ИМЈ Институт за македонски јазик
ИМКА (YMCA: Young Man's Club of America)
ИМЛ Институт за македонска литература
ИМОР Интернационална мрежа за образование и ресурси
ИМП Итна медицинска помош
ИМРП Извештај за mеѓународни ревизорски практики
ИНБП Берзанска кратенка на Инвестбанка Скопје
ИНИ Институт за национална историја
ИНЛ Испитуван нов лек
ИНТОСАИ Меѓународната организација на Врховните Ревизорски Институции (INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions)
ИНХО Берзанска кратенка на Интернешенал Хотелс АД Скопје
Инд.и руд. Згради во индустрија и рударство
Инст. за инф. Институт за информатика
Инст. за мат. Институт за математика
ИО Извршен одбор; Инициативен одбор; Институт за одбрана
ИОК Меѓународен олимписки комитет (IOC: International Olympic Committee)
ИОМ Меѓународна организација за миграција (IOM: International Organization for Migration)
ИОННБ Извиднички одред „Наум Наумовски- Борче“
ИООМ Институт отворено општество – Македонија; исто ФИООМ: Фондација Институт отворено општество
ИОР Институт на овластени ревизори
ИОЧ Извештаи за обврски на членството
ИП Интернет протокол
ИПА Инструмент за претпристапна помош (IPA: Instrument for Pre-Accession Assistance)
ИПАРД Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија
ИПБ Институт за применета биохемија; Информационо прес биро
ИПИ Меѓународен прес институт; (IPI: International Press Institute)
ИПИС Институт за политички истражувања-Скопје
ИПК Интер-етник проект Куманово; Индекс за перцепција на корупцијата
ИПКФТ Институт за предклиничка и клиничка фармакологија и токсикологија
ИПМ Институт за превентивна медицина
ИПОЗ Индустрија за преработка на овошје и зеленчук
ИППЛГ Интерпартиска парламентарна лоби група
ИПТВ Интернет протокол телевизија
ИРА Ирска републиканска армија
ИРАМ Институтот за истражување и архивирање на музика (IRAM: Institute for Research and Archiving of Music)
ИРБ Индекс на репродукција на бојата
ИРЕ Истражувачко-развојна единица
ИРИ Меѓународен републикански институт (IRI: International Republican Institut); Индекс на инвестициони реформи (IRI: Investment Reform Index)
ИС индукциони сијалици; Институт за стандардизација; Институт за сточарство
ИС СРМ Извршен совет на СРМ
ИСА Интринзична симпато-миметичка активност
ИСАФ Меѓународни сили за безбедносна подршка (ISAF: International Security Assistance Force)
ИСВА Информациски систем на Воената академија
ИСДН Дигитална мрежа за интегрирани услуги (ISDN: Integrated Service Digital Network )
ИСЖС Информативен систем за животна средина
ИСИГУ Информациски систем за интегрирано гранично управување
ИСИН Меѓународен идентификационен број за идентификација на хартии од вредност (ISIN: International Securities Identifying Number (ISIN)
ИСК Институтот за старословенска култура
ИСМК Институт за судска медицина и криминалистика
ИСО Меѓународна организација за стандардизација (ISO: International Standards Organization)
ИСП Интернет сервис провајдер, давател на интернет-услуги (ISP: Internet Service Provider)
ИСПА Инструментот за структурна политика за претпристапување (ISPA: Instrument for Structural Policy for Pre-Accession)
ИСППИ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
ИСРМ Институт за стандардизација на Република Македонија
ИСРСП Институт за социјална работа и социјална политика
ИСС Изненадна срцева смрт
ИССК Институт за старословенска култура
ИССН Меѓународен центар за стандарден број на сериски публикации (ISSN: International Standard Serial Number)
ИСХ Изолирана систолна хипертензија
ИТ Информатичка технологија; Институт за тутун; Интернационална технологија; Инспекторат за трудот
ИТВЗМ Исламска Терикатска верска заедница на Македонија
ИТЗ Институтот за трајни заедници
ИТК Информација, Технологија и Комуникации
ИТО Информатичко и техничко образование
ИТСМФ Комора за сервиси во информатичката технологија (ITSMF: Information Technology Service Management Forum)
ИТУ Меѓународната унија за телекомуникации (ITU: International Telecommunications Union)
ИУВ Интраутеринска влошка
ИУС Интраутеринско средство; интраутерински систем; Интернационална унија на студентите
ИУТ инфекција на уринарниот тракт
ИФ Институт за фолклор; Институт за фармакологија
ИФА Институт за односи со странство (IFA: Institut fur Auslandsbeziehungen)
ИФАД Меѓународна фондација за развој на земјоделството (IFAD: International Foundation for Agriculture Development)
ИФИМЕС Меѓународен институт за блискоисточни и балкански студии (IFIMES: International Institute for Middle-East and Balkan studies)
ИФЈ Меѓународната федерација на новинари (IFJ: International Federation of Journalists)
ИФК Меѓународна финансиска корпорација, исто ИФЦ (IFC: International Finance Corporation)
ИФЛА Меѓународно здружение за библиотекарски асоцијации и библиотеки (IFLA: International Federation of Library Associations and Institutions)
ИФОАМ Меѓународна Федерација на Движењата за Органско Земјоделство (IFOAM: International Federation of Organic Agriculture Movements)
ИФЦ Меѓународна финансиска корпорација (IFC: International Finance Corporation)
ИФЏ Меѓународна федерација на новинари (IFJ: International Federation of Journalists)
ИХФ Меѓународна ракометна федерација (IHF: International Handball Federation)
ИЦАЛ Истражувачки центар за ареална лингвистика
ИЦГО Информативен центар за граѓанско општество
ИЦЕП Информативниот центар за еквиваленција и признавање
ИЦИ Меѓународен совет на инвеститори (ICI: International Council of Investors)
ИЦИС Интегриран царински информативен систем
ИЦЈ Меѓународниот суд за правда во Хаг (ICJ: International Court of Justice)
ИЦРС Истражувачки центар за родови студии
ИЦТМ Светска организација за традиционална музика (ICTM: International Center for Traditional music)
ИЦЦО Меѓуцрковна организација за развој на соработка (ICCO: Interchurch Organisation for Development and Co-operation)
и. г. истата година
иб. за латински ibidem (на исто место); исто ибид.
избр. мн. Избројна множина
изв., ИЗВ. извик; извори
изд. издание
имперф. Имперфект
инж. Инжинер
инст. институт
инстал. инсталиран
итн. и така натаму
ЈА Југословенска армија; Јуниор Ачивмент програма (JA: Junior Achievement)
ЈАА Заеднички европски воздухопловни власти (JAA: Joint Aviation Authorities)
ЈАНУ Југословенска академија на науките и уметностите
ЈВМ Југословенска воена морнарица
ЈВП Југуларен венски притисок
ЈГП Јавен градски превоз
ЈДП Југословенско друштво за патишта
ЈЕ Југоисточна Европа
ЈЗ Југозапад
ЈЗО јавна здравствена организација
ЈЗУ Јавна здравствена установа
ЈИ Југоисток
ЈИЕ Југоисточна Европа; Југо-Источна Европа
ЈЈЗ југ-југозапад
ЈЈИ Јадранско-Јонска Иницијатива
ЈКП Јавно комунално претпријатие
ЈЛЗ Југословенски лексикографски завод
ЈНС Југословенска национална странка
ЈНУ Јавна научна установа
ЈО Јавно бвинителство
ЈОК Југословенски олимписки комитет
ЈОРМ Јавен Обвинител на Република Македонија
ЈОУ Јавна општинска установа
ЈП Јавно претпријатие; Јавно правобранителство
ЈПАУ Јавно претпријатие за аеродромски услуги
ЈПБР Јавно претпријатие за берзанско работење
ЈПВС Јавно претпријатие за водоснабдување
ЈПИВСД Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности
ЈПКД Јавно претпријатие за комунални дејности
ЈПМЖ Јавно претпријатие „Македонски железници“
ЈПМИА Јавно претпријатие Македонска информативна агенција
ЈПМП Јавно претпријатие „Македонија пат“
ЈПМРД Јавно претпријатие Македонска радиодифузија
ЈПМШ Јавно претпријатие "Македонски шуми"
ЈПНТДПГ Јавно претпријатие за набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас
ЈПОЗМРП Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта
ЈППС Јавно претпријатие за поштенски сообраќај
ЈППУП Јавно претпријатие за просторни урбанистички планови
ЈПРМ Јавно правобарнителство на Република Македонија
ЈПСДПП Јавно претпријатие за станбен и деловен простор
ЈПСОСРМ Јавно претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија
ЈПСП Јавно претпријатие за стопанисување со пасиштата
ЈПССДП Јавното претпријатие за стопанисување станбен и деловен простор
ЈПССДПРМ Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија
ЈПССО Јавно претпријатие за стопанисување со спортски објекти
ЈПСШ Јавно претпријатие за стопанисување со шуми
ЈРЗ Југословенска радикална заедница
ЈРТ Југословенск радио и телевизија
ЈСДС Југословенска социјалдемократска партија
ЈСП Јавно сообраќајно претпријатие
ЈУ Југославија; Јавна установа
ЈУБМЕС Југословенска банка за меѓународна економска соработка
ЈУГОРАС Југословенски работнички сојуз
ЈУМЦСР Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа
ЈУС Југословенски стандард
ЈУТЕЛ Југословенска телевизија
КА Конечен автомат; Кодекс Алименариус
КАБ Коронарна артериска болест
КАМП Компаративна анализа на молекулски полиња
КАРДС Помош на заедницата за обнова, развој и стабилизација (KARDS: Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation)
КАРИЛ Клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување
КАФАО-МАК Канцеларија за царинска и фискална помош на Македонија (CAFAO-MAK: Customs and Fiscal Assistance Office – Macedonia)
КБ Комерцијална банка
КБД Конвенција за билошка разновидност (KBD: Convention for bio-diversity)
КВ киловолт; киловат; квалификуван; квалитет на воздух; квалификуван
КВАС Берзанска кратенка на Квасара Битола
КВБ Кардиоваскуларна болест
КВП Компјутерско водење на процеси
КГБ Комитет за државна безбедност на СССР (Комитет государственной безопасности СССР)
КДБ Консолидиран даночен биланс
КДЕ (KDE: K Desktop Environment)
КДП Комисијата за државна помош
КЕ Клучен експерт; Краткорочен експерт
КЕБС Комитет на европски банкарски супервизори (CEBS: Committee of European Banking Supervisors)
КЕП Комесартство за еврејски прашања
КЕРХфин Комитет на европски регулатори за хартии од вредност – работна група за финансиско известување
КЕСОПП Комитет на европски супервизори за осигурување и професионални пензии
КЗ Казнен закон
КЗВ Катастар на загадувачи на воздухот
КЗК Комисија за заштита на конкуренцијата; Косовски заштитен корпус
КЗМ Комора на занаетчиите на Македонија
КЗСА Квантитативни зависности структура-активност
КИ Крзнарска индустрија; комунистичка интернационала, Коминтерна
КИБ Комерцијално инвестициона банка
КИБП Берзанска кратенка на Комерцијално инвестициона банка Куманово
КИБС Клириншки интербанкарски систем
КИК Керамичка индустрија Куманово
КИН Конфекциско инженерство
КИРО Берзанска кратенка на Киро Ќучук Велес
КИС комуникациско-информациски систем; Керамичка индустрија Скопје
КИТ Комисија за информатичка технологија
КИЦ Културно-информативен центар
КЈП Комунално јавно претпријатие
КК Кошаркашки клуб; Кожарски комбинат
ККБ Калциумски канал-блокатори
ККЈ Канцеларија за комуникација со јавноста
ККТ Културно-контактната точка од Македонија
ККУ Класичен (магнетен) контролен уред
КЛЕР Канцеларија за локален економски развој
КМБ Банка за кредитирање на мали бизнеси (КМБ: Банк кредитования малого бизнеса)
КМГ Кваликикувано мнозинксо гласање
КМЕ Континуирана медицинска едукација
КМИМК Клуб на млади историчари на Македонија
КМКСП Комитет на министри за координација на странска помош
КМП Комитетот за маратонско пливање; Калиопи музичка продукција
КМРП Kомитет за mеѓународни ревизорски практики
КМСС Kомитет за mеѓународни сметководствени стандарди
КН Катастар на недвижности; Комбинирана номенклатура
КНИИЦ Компјутерски научен истражувачки и информативен центар
КНОЈ Корпус на народната одбрана на Југославија
КНР Катастар на Недвижности и Регистрација
КО Катастарска општина
КОБИСС Кооперативен онлајн библиографски систем и сервиси (COBISS)
КОВЗРГ Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи
КОЕМ КОмунистичка организација на Егејска Македонија
КОМУ Берзанска кратенка на Комуна Скопје
КОНС Коагула за негативен Staphilococcus
КОО Корпоративна општествена одговорност
КОС Контра-разузнавачка служба (Контра обавештајна служба)
Ком.дел. Зграда во комунална дејност
Кор Коригендум; КОР: Комитет на региони
Кор.г.и.з.со зг Право на користење на градежно изградено земјиште врз кое постои зграда
Кор.г.н.з.до од Право ка користење на градежно неизградено земјиште до одземање
Кор.г.н.за изг. Право на користење на градежно земјиште заради изградба
Кор.на заед.згр Право на користење на заеднички делови од зграда
Кор.на заем.во Право на користење на земјоделско земјиште во општествена сопственост
Корист.упр.расп Право на користење, управување и располагање
КП Комунистичка партија; Капетанија на пристаништата; катастарски план; катастарска парцела; Координатор на проект; крвен притисок
КПА Комунистичка партија на Албанија
КПБ Комунистичка партија на Бугарија
КПГ Комунистичка партија на Грција
КПД Казнено–поправен дом; корпора деликти
КПДЛ Компјутерски потпомогнат дизајн на лекови
КПЗ Културно-просветна заедница
КПЈ Комунистичка партија на Југославија
КПК Куп на победници на купот
КПКМ Комора за приватен капитал на Македонија
КПМ Комунистичка партија на Македонија
КПО Културно-просветна организација
КПС Комисија за плати во стопанството; Косовска полициска служба
КПСС Комунистичка партија на Советскиот Сојуз
КПТ Комитет за превенција од тортура; Кожен прик тест
КПУ Континуирано професионално усовршување; Казнено-поправна установа
КПШС Берзанска кратенка на Карпош Скопје
КС Коњски сили
КСА Корелации структура-активност
КСР Комерцијални сексуални работници
КСС Конфедерација на слободни синдикати; Корелации структура-својство
КССЗФ Комисија за селско-стопанскиот землишен фонд
КСТ Коронарен стрес тест
КТ Компјутеризирана томографија; Коморна тахикардија
КТВ Кабелска телевизија
КТИС Координативно тело за индустриска сопственост
КТМ Крајна точка на мрежата
КТМФИ Kомитет за толкување на mеѓународнoто финансиско известување
КТС Кредит трансфер систем
КУ Контролен уред
КУД Култрно уметничко друштво
КУИКМ Уписник за извршување на малолетнички затвор и воспитни мерки
КУИКП Уписник за предмети за повикани лица за издржување казна затвор (полнолетни)
КУНМЗ Комунистички универзитет на малцинствата на Запад
Кул.и ум. Зграда за култура и информации
КФ Ко-финансирање
КФВ Германска банка за развој (KfW)
КФМ Кошаркарска федерација на Македонија; Карате федерацијата на Македонија
КФОР Меѓународни воени сили на Косово (KFOR: Kosovo Force)
КФС Компактни флуоресцентни сијалици
КФСИ Компактни флуоресцентни сијалици со вграден контролен уред
КХАМ Ромско хуманитарно здружение
КХВ Комисија за хартии од вредност
КЦ Клинички центар; Католичка црква
КЦП Комисија за цариснки прекршоци
КШШ Командно-штабна школа
кат. катастарски
кбит/сек Килобита на секунда
кбпс Килобита на секунда (kbps: kilobytes per second)
кг Килограм
кг/м2 Килограм на квадратен метар
кгр. Килограм
кл. килолитар; клиника
км Километар
км/ч., км/час километри на час
км2 километар квадратен
кн. книга
ком. комитет
кХц Кило-херц
Л.А. Лос Анџелес
Л2ТП тунелски протокол од второ ниво (L2TP: Layer Two Tunneling Protocol)
ЛАН Локално распространета мрежа(LAN: Local Area Network)
ЛВМ Лига на Власите во Македонија
ЛГБТ лезбејки, гејови, бисексуалци и трансексуалци
ЛД Лига за демократија; Ловечко друштво
ЛДЕ Локален долгорочен експерт
ЛДИ Лабораторија за динамички испитувања
ЛДК Демократска лига на Косово (LDK: Lidhja Demokratike e Kosoves)
ЛДЛ Холестерол (LDL: Low Density Lipoprotein )
ЛДП Личен дигитален помошник; Либерално-демократска партија
ЛЕАП Локален еколошки акционен план
ЛЕН Европска пливачка лига (LEN: Ligue Europeenne de Natation)
ЛЕР Локален економски развој
ЛЕСА Локална асоцијација на сопружници на персонал на Обединетите Нации (LESA: Local Expatriate Spouse Associations of the United Nations)
ЛИДЕМ Либерално-демократската младина
ЛК Лекарска комора; лева комора
ЛКЕ Локален краткорочен експерт
ЛКМ Лекарска комора на Македонија
ЛКХ Левокоморна хипертрофија
ЛМО Локална Младинска Организација
ЛОИ Летни олимписки игри
ЛОТО Берзанска кратенка на Лотарија на Македонија Скопје
ЛП Либерална партија; лева предкомора
ЛПИС Систем за идентификација на земјишни парцели (LPIS: Land Parcel Identification System)
ЛПМ Либерална партија на Македонија
ЛС Локална самоуправа
ЛСД LSD: d-Lysergic Acid Diethylamide
ЛСДИС Ликвидни средства на друштво за инвестиционо советување
ЛСМ Леви сили на Македонија
ЛТД Лимитед (Ltd.: Limited)
ЛУМ Либерална унија на млади
ЛХБТН Лезбејки, хомосексуалци, бисексуалци, трансвестити и сe уште неодредени
ЛХЦ Голем хадронски акцелератор (LHC: Large Hadron Collider)
ЛЦД Екран со течни кристали (LCD: Liquid Crystal Display)
ЛЦП контролен протокол за врски (LCP: Link Control Protocol)
ЛШ Лига на шампионите
л Литар
л. Лице
л/сек литар во секунда
лаб. лабораторија
лат. Латински
лит. литар; литература
М Македонија
М-НАВ Македонски навигации
М. ф. Медицински факултет
МААА Македонско Американска Алумни Асоцијација
МААЕ Меѓународна агенција за атомска енергија
МААМ Македонска асоцијација на агенции за маркетинг
МААСП Програмата за подршка на советодавните услуги во земјоделството во Македонија (MAASP: Macedonia Agricultural Advisory Support Programme)
МАВР Берзанска кратенка на Градежно Претпријатие Маврово
МАГА Македонска геотермална асоцијација
МАГТ Македонска асоцијација за гешталт терапија
МАДА Македонска антипиратска деловна асоцијација
МАЕ Меѓународната агенција за енергетика
МАЕИ Македонска алијанса за европска интеграција
МАЗА Младинска асоцијација на заболекари и академци
МАИМ Македонска асоцијација за историја на медицината
МАКИНОВА Меѓународната изложба на иновации
МАККОМ Здружение на македонски комуналци
МАКП Берзанска кратенка на Макпромет Штип
МАКПОС Македонски позиционен систем
МАКФЕСТ Македонски фестивал
МАКЦИС Македонски царински информационен систем
МАН Македонската Асоцијација на Новинари; Германски производител на камиони во Нурнберг ( MAN: Maschinenfabrik Augsburg-N?rnberg)
МАНАПО Македонски народен покрет
МАНД Македонско археолошко научно друштво
МАНС Македонско-австралиски народен сојуз; Македонско-американски народен сојуз
МАНУ Македонска академија на науките и уметностите
МАО Македонска антифашистичка организација
МАОИ Мултилатерална агенција за осигурување на инвестициите
МАП Меѓусклоп за апликативно програмирање
МАПАС Македонска пензиска агенција за супервизија
МАР Македонската асоцијација на рударство; Меѓународна асоцијација за развој
МАРНЕТ Македонска академска инстражувачка мрежа (MARNet: Macedonian Academic Research Network)
МАСИТ Македонска асоцијација за информатичка технологија
МАССО Македонска асоцијација за слободна сексуална ориентација
МАССУМ Младинска Асоцијација на Средните Стручни училишта во Македонија
МАТ Македонски авиотранспорт
МАТА Македонска Артизанска Трговска Асоцијација
МАТЕРУО Македонски Телекомуникации референтна понуда за разврзан пристап на локална јамка (MATERUO: Makedonski Telekomunikacii Reference Unbundling Offer)
МАЦЕФ Македонскиот центар за енергетска ефикасност
Мак Македонија
Мактел Македонски телекомуникации
Мат. инст. Математички институт
Мат. фак. Математички факултет
Маш. фак. Машински факултет
МБ Македонска берза; Македонска банка; Моторен бензин; Матичен број
МБ-91 Моторен бензин со 91 октан
МБА Магистерски студии за бизнис (MBA: Master's of Business Administration))
МБИ Македонски берзански индекс
МБИ-10 Индекс на десет најликвидни котирани компании на Македонскиот берзански индекс
МБИД Македонски берзански индекс
МБКС Меѓубанкарска каматна стапка
МБОР Меѓународната Банка за Обнова и Развој
МБПР Македонска банка за поддршка на развојот
МБРД Македонска банка за обнова и развој
МБРЦ Македонски центар за бизнис ресурси (MBRC: Macedonian Business Resource Center)
МБС Матичен број на субјектот
МБТК Меѓународна банка за трговија и кредит
МБУЦ Музичко-балетски училишен центар
Мбит/сек Мегабита на секунда
МВИО Македонска воено-инспекциска област
МВК Македонска ветеринарна комора
МВП Најдобар играч (MVP: Most Valuable Player)
МВР Министерство за внатрешни работи
МВРНЗ Министерство за внатрешни работи и народно здравје
МВШ Местен воен штаб
МГ Машка гимназија
МГСЗ Македонско-Германско стопанско здружение
МДБ Месечен даночен биланс
МДБП Македонско движење за балкански просперитет
МДК Максимално дозволени концентрации
МДКО Максимално дозволени количества
МДЛФ Фонд за развој на медиумите (MDLF: Media Development Loan Fund)
МДП Македонска демократска партија
МЕ Министерство за економија
МЕД Машка ерективна дисфункција; Македонско еколошко друштво; Македонско етнолошко друштво
МЕИА Микропартикулар ензим имуно есеи
МЕПСО Македонски електро-преносен систем оператор
МЕС Меѓународен еврејски сојуз
МЕФМ Млади европски федералисти на Македонија
МЕФО Македонска емигрантска федеративна организација
МЕЦ Младински едукативен центар; Младински еколошки центар
МеБ Македонски е-Библиотеки
Мед. фак. Медицински факултет
Мед. ц. Медицински центар
Мес.заед. Месна заедница
МЖ Македонски железници
МЖЛ Македонско женско-лоби
МЖС Министерство за животна средина; македонски железнички сојуз
МЖСПП Министерство за животна средина и просторно планирање
МЗ Министерство за здравство; Месна заедница; металски завод; Министерство за земјоделство
МЗЗ Машинско земјоделска задруга
МЗИС Македонски здравствен информатички систем
МЗКИ Материјали, заварување и конструктивно инженерство
МЗНДТВО Македонско здружение за нефрологија, дијализа, трансплантација и вештачки органи
МЗОС Меѓународно здружение на осигурителни супервизори
МЗСЗ Меѓународно здружение на студенти по земјоделие
МЗТ Металски завод Тито
МЗТ ФАМ Металски завод Тито - Фабрика за алатни машини
МЗТ ФОП Металски завод Тито - Фабрика за опрема и преносници
МЗШ Министерство за земјоделие и шумарство
МЗШВ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
МИ Миокарден инфаркт
МИ6 Британска разузнавачка служба (MI6: Military Intelligence [section] 6)
МИА Македонска Информативна Агенција; Македонска интеретничка асоцијација
МИГА Мултилатерална агенција за осигурување на инвестиции (MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency)
МИД Македонското истражувачко друштво
МИК Македонски индустријален комбинат
МИЛАН MILAN: Missile Infantry Light Anti-Tank
МИМ Македонскиот институт за медиуми; Матица на иселениците од Македонија
МИНОП Работна група за соработка меѓу Министерството за внатрешни работи, Народниот правобранител и граѓанскиот сектор
МИОА Министерство за информатичко општество и администрација
МИПС Македонски интербанкарски платен систем
МИЦ Македонски информативен центар; Младински информативен центар
МИЦЖС Македонски информативен центар за животна средина
МЈ Македонски јазик
МК Македонија; Местен комитет; македонски комитет; Модна куќа
МКА Младинска културна асоцијација
МКБ Меѓународна класификација на болести
МКГ Меѓународната кризна група
МКД Македонија; Македонски денар; Македонско културно друштво
МКДРС Македонско културно друштво во Република Словенија
МКЕ Меѓународен краткорочен експерт
МКНОУБ макеедонско-косовска народноослободителна ударна бригада
МКНС Македонско-канадски народен сојуз
МКП Македонска колонија во Петроград
МКС Македонски стандард; Македонски кооперативен сојуз; Македонски координационен совет
МКСЈ Меѓународен кривичен суд за поранешна Југославија
МКФ Македонска карате федерација; Македонската кошаркарска федерација
МКЦ Младински културен центар; Македонски културен центар
МКШД Берзанска кратенка на Макошпед Скопје
МЛАЗ Берзанска кратенка на Млаз Богданци
МЛД Македонско лекарско друштво; млд: милијарда
МЛК Македонски литературен кружок
МЛС Министерство за локална самоуправа
МЛХ Меѓународната лига на хуманистите
ММКД Млада македонска книжовна дружина
МММ Македонска младинска мрежа; Музичка младина на Македонија
ММНШ Македонска Мрежа за Намалување на Штети
ММО Македонска мрежа на обучувачи
ММП Македонски медицински преглед
ММС Македонски младински сојуз; Сервис за мултимедијални пораки (MMS: Multimedia Messaging Service); Меѓуцрковен мировен совет
ММСЈИЕ Мултинационални мировни сили на Југоисточна Европа
ММСП Микро, мали и средни претпријатија
ММТРО Македонска младинска тајна револуционерна организација
ММФ Меѓународен монетарен фонд
МНД Македонско научно друштво - Битола; Македонско народно движење
МНЗ Министерство за народно здравје
МНИ Македонски научен институт
МНК Македонски национален комитет
МНЛД Македонско научно литературно другарство
МНО Министерство за народна одбрана
МНОБ Македонска народноослободителна бригада
МНОК Македонски народноослободителен корпус
МНОУБ Македонска народноослободителна ударна бригада
МНОУК Македонски народноослободителен ударен корпус
МНП Македонска народна партија
МНПМ Многунационална народна партија на Македонија
МНР Министерство за надворешни работи
МНСГ Македонска народна студентска група, Софија
МНТ Македонски народен театар
МНФ Македонски народен фронт
МО Месна организација; Министерство за одбрана
МОБ Македонска опера и балет
МОК Македонски олимписки комитет
МОКХВ Меѓународна организација на комисии за хартии од вредност
МОЛ Македонија он-лајн
МОН Министерство за образование и наука
МОНСС Македонски општ народен студентски сојуз
МОС Министерство за односи со странство
МОТ Меѓународна организација на трудот; Млад отворен театар
МОФ Младински образовен форум
МОФК Министерство за образование и физичка култура
МП Министерство за правда; Македонска партија; Меѓуфазна потрошувачка
МПБР Механизирана пешадиска бригада
МПВ Мултифункционално возило (MPV: Multiple Purpose Vehicle)
МПЕГ MPEG: Moving Pictures Experts Group
МПИ Мeлничко пекарска индустрија
МПИН Месечна пресметка за интегрирана наплата
МПМ Медија принт Македонија
МПМН Македонска партија за мир и независност
МПО Македонска патриотска организација
МПОЛ Берзанска кратенка на Хотели Метропол Охрид
МПС Миокардна перфузиска сцинтиграфија; Македонскиот полициски синдикат
МПУО Македонскиот просветно-училиштен одбор
МПЦ Македонска православна црква
МПЦО Македонска православна црковна општина
МПЧП Методика на наставата по почетно читање и пишување
МР Министерство за развој; Македонско радио; магнетна резонанца; митрална регургитација; ментална ретардација
МРД Македонска радиодифузија
МРК Машки ракометен клуб; Македонски револуционерен комитет, Петроград
МРО Македонска револуционерна организација; Марс реконесенс орбитер
МРСА Метицилин резистентен Staphylococcus aureus
МРСГ Македонска реаботнишка социјалистичка група
МРТ, МРТВ Македонска радио-телевизија
МРФП Македонска развојна фондација за претпријатија
МРЦ Милениумски развојни цели
МС Младински совет; Младински сојуз; Меѓународна соработка; Митрална стеноза
МСГ Министерство за социални грижи
МСЕД Македонски совет за европско движење
МСИ Меѓународен совет на инвеститори; Меѓународен Славјански Институт
МСК Меѓународен славистички комитет
МСМ Мажи кои имаат секс со мажи
МСО Младински Совет на Охрид; Македонска стратегија за образование
МСП Мали и средни претпријатија; Меѓународен суд за правда
МСПФ Мрежа за сметководствени податоци на ниво на фарма
МСС Меѓународни сметководствени стандарди
МССА Метицилин сензитивен Staphylococcus aureus
МСУ Музеј на современа уметност; Мултимедијален систем за учење
МСФИ Меѓународни Стандарди за Финансиско Известување)
МТВ Министерството за транспорт и врски; Македонска телевизија
МТнет Интернет сервис на Македонски телекомуникации
МТРК Македонски таен револуционерен комитет
МТС Министерство за трговија и знабдување
МТСП Министерство за труд и социјална политика
МУ Монополска управа; Машинsко училиште; Медицинско училиште; Министерство за урбанизам
МУБ Македонска ударна бригада; Матична и универзитетска библиотека - Битола
МУГСЕ Министерство за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија
МУЧПХ Меѓународна унија на чиста и применета хемија (IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry)
МФ Министерство за финансии; Медицински факултет; миелофиброза
МФ-ООС Министерство за финансии, Одделение за осигурителна супервизија
МФК Меѓународна финансиска корпорација (IFC: International Finance Corporation)
МФОД Македонско-француско онколошко друштво
МФРО Македонска федеративна револуционерна организација
МФС Меѓународна федерација на сметководители; Машински факултет Скопје
МХК Металуршко-хемиски комбинат; Македонски хелсиншки комитет
МХРН Македонска Мрежа за Намалување на Штети (MHRN: Macedonian Harm Reduction Network)
МХС Металхалогени сијалици
МХц Мега-херц
МЦ Медицински центар
МЦА Проект за конкурентност на Македонија (MCA: Macedonia Competitiveness Activity)
МЦГО Македонски центар за граѓанско образование
МЦДИ интерфејс за опис на мултимедиумски содржини (MCDI: Multimedia Content Description Interface)
МЦЕО Македонски центар за европско образование
МЦКС Македонски централен кооперативен сојуз
МЦМ Мултиетнички центар на Македонија
МЦМЕИ Македонски центар за мир и евроатлантска интеграција
МЦМС Македонски центар за меѓународна соработка
МЦСР Меѓуопштински центар за социјална работа
МЦТТССК Македонски центар за тестирање на термални соларни системи и компоненти
МШ Министерство за шумарство
м-р Магистер
м. машки род; метар; месност; место
м. в. минатиот век
м.в. место викано
м/сек метри во секунда
м2 Квадратен метар
м3 Кубен метар
м3/сек кубни метри во секунда
мак. македонски јазик
макс Максимум; МАКС: Берзанска кратенка на Макотекс Скопје
мг/л Милиграм на литар
мин Минимум
мин. минута; минимум
млн. милион
млрд. милијарда
мм Милиметар
мм2 Мвадратен милиметар
мм3 Кубен милиметар
мн. Множина
моб. Мобилен
Н.М.; н. м. Нова Македонија; населени места
НА Национална Алтернатива
НААС Северозападна асоцијација на акредитирани училишта (NAAS: Northwest Association of Accredited Schools)
НАМА Народен магазин
НАНБХ Нон А - нон Б хепатитис
НАНТ Национална агенција за нуклеарни технологии
НАО Национална асоцијација за оружје
НАП Национален акциски план
НАСА (NASA: National Aeronautics and Space Administration)
НАТО Организација на североатлантскиот договор (NATO: North Atlantic Treaty Organization)
НАЦ Новоапостолска црква
Науч.инс. Училиште и научни институции
НБА Национална кошаркашка асоцијација на САД (NBA: National Basketball Association)
НБГ Национална банка на Грција
НБМ Народна банка на Македонија
НБРМ Народна банка на Република Македонија
НВ Народна војска
НВИС Национален визен информативен систем
НВО Невладина организација
НГШ Началник на Генералштабот на АРМ,
НДМ Народно движење за Македонија
НДП Национална демократска партија; Народна демократската партија; Национална демократска преродба
НДС Нови Демократски Сили
НДУ Надзорно-дигитално управување
НДХ Независна Држава Хрватска
НДЦ Нансен Дијалог Центар
НДШО Национална демократска шиптарска организација
НЕАП Национален еколошки акционен план
НЕПА Национална агенција за поддршка на малите и средни претпријатија (NEPA: National Enterprise Promotion Agency)
НЕТА Нова европска театарска акција
НЗЕАП Национален здравствено еколошки акционен план
НЗК Национална занаетчиска комора
НЗС Најдобри за секогашх (хип-хоп група)
НИДДМ Инсулин-независен дијабетес (NIDDM: Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus)
НИЗ Неорганско инженерство и заштита (на животна средина)
НИП Новинско издавачко претпријатие; научноистражувачки проект
НИР научноистражувачка работа
НИТ Национален индекс-тим
НКА Недетерминистички конечен автомат
НКАМА Национален комитет за автономија на Македонија и Албанија
НКВ неквалификуван
НКВД Народен комисариат за внатрешни работи (НКВД: Народный комиссариат внутреных дел)
НКД Национална класификација на дејности
НКОЈ национален комитет за ослободувањето на Југославија
НКЦ Национален контакт центар; Национален конзерваторски центар
НЛБ Нова Љубљанска банка
НЛО Неидентификуван летачки објект
НЛП Нова либерална партија
НМ Народна младина
НМХ Нискомолекуларен heparin
НН низок напон, нисконапонски
ННСГ Научно-наставна студиска група
Ннд Ниво на доказ
НО Народен одбор
НОАВМ Народно-ослбоодителна и антифашистичка војна на Македонија
НОБ Народно-ослободителна борба
НОВ Народно-ослободителна војна/војска
НОВЈ Народно-ослободителна војска на Југославија
НОВМ Народноослободителна војна на Македонија
НОД Народноослободително движење
НОЗ Неразградливи органски загадувачи
НОК Народноослободителен корпус
НОМС Народноослободителен младински сојуз
НОМСМ Народно-ослободителен младински сојуз на Македонија
НОО Народно-ослободителен одбор; Национална организација за оружје
НОПО Народноослободителен партизански одред
НОПОЈ Народноослободителни партизански одреди на Југославија
НОПОМ Народноослободителни партизански одреди на Македонија
НОУБ Народноослободителна ударна бригада
НОФ Народно-ослободителен фронт
НОФМ Народно-ослободителен фронт на Македонија
НП Национален парк; Независни пратеници
НПАЗ Национален план за апроксимација на законодавство
НПИО Национална политика за информатичко општество
НПК Национална платежна картичка
НПП Најчесто поставувани прашања
НППЗ Национална програма за усогласување на законодавството
НПРМ Народен правобранител на Република Македонија
НПСС Националната политика за слободен софтвер
НРК Национална рамка на квалификации
НРМ Народна Република Македонија
НРПЈ Народна работничка партија на Југославија
НС СРМ Народно собрание на СР Македонија
НСАИД NSAID: Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug
НСБ Национален совет за безбедност
НСВП Натриумови сијалици со висок притисок
НСГ Национална советодавна група
НСДП Нова социјалдемократска партија
НСЈ Народно собрание на Југославија
НСМ Народно собрание на Македонија; Национална сервисна мрежа
НСН Независен синдикат на новинарите
НСО Независен синдикат на одбраната
НСПК Национален совет за претприемништво и конкурентност
НСРРД Национална стратегија за развој на радиодифузната дејност
НССМ Независен струков синдикат на машиновозачите
НССРМ Народно собрание на Социјалистичка Република Македонија
НСТ Независен синдикат на тутунопроизводителите
НТЕС Номенклатура за територијалните единици за статистика
НУ Национална установа
НУБ Народна и универзитетска библиотека
НУК Национален управен комитет; Национален управувачки комитет; Најчесто употребувани кратенки
НУТС Номенклатура на територијалните статистички единици (NUTS: Nomenclature des Units Territoriales Statistiques)
НУЦК Националната установа Центар за култура
НФ Народен фронт
НФЈ Народен фронт на Југославија
НФМ Народен фронт на Македонија
НФП Народна федеративна партија
НФХ Нефракциониран хепарин
НХЦ Независна Христова црква
НЦАП Европската организација за безбедност на автомобилите (NCAP: New Car Assessment Programme)
НЦБ Национално централно биро (Интерпол)
н. в., н.м.в. надморска височина
н.б. наша белешка
н.з. наша забелешка
н.сов. Научен советник
нар. народен
нас. населба
ноем. ноември
ном. номинален
нпр. на пример
нукл. нуклеарен
О.К. Отворен кредит
О3 Озон
ОMСРУ Oдбор за mеѓународни стандарди за ревизија и уверување
ОАД Организација на американските држави
ОАЕ Обединети Арапски Емирати; Организација на африканско единство
ОАЗ Одделение за апроксимација на законодавството при СЕИ
ОАК Основна адвокатска комора
ОАП Оделение за агитација и пропаганда
ОАР Обединета Арапска Република
ОБСЕ Организација за безбедност и соработка во Европа
ОВЖС Оценка врз животната средина
ОВР Одделение за внатрешни работи
ОВСРМ Организација на воените старешини на Република Македонија
ОГТТ Орален гликоза толеранс тест
ОДАМ Обединето движење - алијанса за Македонија.
ОДИХР Канцеларија за демократски институции и човекови права (ODIHR: Office for Democratic Institutions and Human Rights)
ОДО Отворено и далечинско образование
ОДП Организација за деловна поддршка
ОДТС Оптички дигитален телекомуникациски систем
ОДФ Отворен формат за документи (OPD: Open Document Format)
ОЕЛ/НЗЛ Обединета европска левица/нордиска зелена левица
ОЕО Овластен економски оператор
ОЕСР Организација за економска соработка и развој
ОЕЦД Организација за економска соработка и развој (OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development)
ОЖ Организација на жени
ОЖМ Организација на жените на Македонија
ОЖС Организација на жени на Скопје
ОЗ оперативна зона
ОЗЗ Општа земјоделска задруга
ОЗНА Одделение за заштита на народот
ОИ Олимписки игри
ОИД Определени истражни дејствија
ОИЦ Образовен информативен центар
ОЈО Општинско/Основно јавно обвинителство
ОК Обединето кралство; Околиски комитет; Oрални контрацептиви
ОКВ Општина Кисела Вода
ОКД општ колективен договор
ОЛА Општословенски лингвистички атлас
ОЛАФ Европската служба за борба против корупцијата (OLAF: Office de Lutte Antifraude)
ОЛЛН Одделение за лингвистика и литературна наука
ОМ Обединети Македонци
ОМБ Обврзници на македонската берза
ОМГИ Одбор за мировни и граѓански иницијативи
ОМГИРМ Одбор за мировни и граѓански иницијативи на Република Македонија
ОМД Обединета македонска дијаспора
ОМК Отворен метод за координација
ОМО Обединета македонска организација
ОМП Отворено мрежно престметување
ОМПЕМ Организација на Македонците-потомци од Егејска Македонија
ОМСС Oдбор за mеѓународни сметководствени стандарди
ОМУ Основно музичко училиште
ОН Обединети нации
ОНА Ослободителна народна армија
ОНКДК Канцеларија за дроги и криминал на Обединетите Нации (UNODC: United Nations Office of Drugs and Crime)
ОНО Областен народен одбор; Околиски народноослободителен одбор
ОНР оперативно-наставна работа
ОНТ Одделение за недозволена трговија
ОО Организационен одбор; Окружен одбор; Општинска организација; Општински одбор; Основна организација
ОО СЗБ Општински одбор на Сојузот на борците
ООЖ Општинска организација на жените
ООЗТ Основна организација на здружен труд
ООМЗ Општински одбор на месните заедници
ООН Организација на Обединетите Нации
ООЦК Општинска организација на Црвен крст
ОП Општествено претпријатие
ОПВ Општествено претпријатие водостопанство
ОПД Оперативна програма за децентрализација
ОПЕ Обединета партија за еманципација
ОПЕК Организација на земјите-извознички на нафта (OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries)
ОПМ Организација на потрошувачите на Македонија
ОПО Основен поштенски оператор; Основна партиска организација
ОПОМ Организирана политичка опозиција на Македонија
ОПР Обединета партија на Ромите
ОПРМ Обединета партија на Ромите од Македонија
Оп.ст.зг Општествена стамбена зграда
ОРК околиски/општински револуционерен комитет
ОРЛ оториноларингологија
ОРМ Организација на работодавачи на Македонија
ОС Основен суд; Окружен суд; Општински суд; Одбор за стандардизација
ОСР Одделението за странци и реадмисија; Октомвриска социјалистичка револуција
ОСС Општински синдикален совет
ОССМ Организација слободен софтвер Македонија
ОСУ Охридски летен универзитет (OSU: Ohrid Summer University)
ОСФАФ Општо-студентски фестивал на аматерскиот филм
Ост.стоп. Згради во останато стопанство
ОТЕК Берзанска кратенка на Отекс Охрид
ОТЦ Тргување преку шалтер (OTC: Over the Counter Market)
ОУ Основно училиште
ОУРП Одделение за унапредување на рамноправноста помеѓу половите
ОФ Ослободителен фронт
ОФИД Фонд на ОПЕК за меѓународен развој (OFID: OPEC Fund for International Development)
ОФС Општинскиот фудбалски сојуз
ОХИС Органско-хемиска индустрија Скопје
ОХЦХР Канцеларија на Високиот комесар за човекови права (OHCHR: Office of the High Commissioner for Human Rights)
ОЦЕС Организација за Црноморска економска соработка
ОШ одделение за школство
одд. одделение
окт. октомври
опт.сопст. Општествена сопственост
П+2+Пк приземје, два ката и поткровје
П-В–П Комутациско поле Простор Време Простор (STS – Space Time Space)
П.з.п. Површини за заеднички простории
П.р.п. Површина за работни простории
П.с.п. Станбена површина
П.ФАХ Поштенски фах
ПА Полициска академија; Педагошка акедемија; Прирачник за агитација
ПАА противавионска артилерија
ПАН персонална мрежа (PAN: Personal Area Network)
ПАОБ Периферна артериска оклузивна болест
ПАРП Процес за анализа и планирање на НАТО (PARP: Planning and Review Process)
ПАСОК Сегрчкото социјалистичко движење (PASOK: Panellinio Sosialistiko Kinima)
ПАСС Професионална асоцијација за еС-Ку-еЛ сервер
ПАХ Пулмонална артериска хипертензија
ПБ Проектантско биро
ПВБ Периферна васкуларна болест
ПВМ Партија на Власите од Македонија; Привремена власт на Македонија
ПВО Противвоздушна одбрана
ПВР Правда и внатрешни работи
ПВЦ Поливинил хлорид
ПВШ Покраински воен штаб
ПВШМ Покраински воен штаб за Македонија
ПГ Планирачки грант
ПД Пионерски дом
ПДА Партија за демократска акција; Пуш-даун (push-down) автомат
ПДАСМ Прва детска амбасада во светот - Меѓаши
ПДД Правилник за данокот на добивка; Персонален данок на доход
ПДИ Партија за демократска иднина
ПДК Демократската партија на Косово (PDK: Partia Demokratike e Kosoves)
ПДП Партија за демократски просперитет во Македонија
ПДС Претходно доставена согласност
ПДСРМ Партија на демократските сили на Ромите на Македонија
ПДТ Претпријатие за далеководи и трафостаници
ПДТМ Партија за движење на Турците во Македонија
ПЕ Подрачна единица
ПЕЕС Преносни електроенергетси системи
ПЕИ Партијата за европска иднина
ПЕКСНАС Проект за експериментална настава
ПЕН PEN: Poets, Playwrights, Editors, Essayists, and Novelists
ПЕО Партија за економска обнова
ПЕП Посебна единица на полицијата; Претпристапна економска програма
ПЕРМ Партија за единство на Ромите во Македонија
ПЕТ Проект за рециклирање пластика (PET: polyethylene terephthalate - Plastic Recycling Project)
ПЕТ/ЦТ PET/CT: Positron Emission Tomography and Computed Tomography
ПЕТА Луѓе за етички третман на животните (PETA: People for the Ethical Treatment of Animals)
ПЕТИ Потрага по екстратерестријална интелигенција
Пенз.дом. Пензионерски дом
ПЗ Партија на Зелените; Педагошки завод
ПЗЗ Примарна здравствена заштита
ПЗМ Партнерство за мир
ПЗО Приватна здравствена организација
ПЗУ Приватна здравствена установа
ПИ Пазарна инспекција; Прехранбена индустрија; Патна исправа
ПИЛИ Public Interest law Initiative
ПИМ Посебни истражни мерки
ПИН Личен број за идентификација (PIN:
ПИОМ Пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
ПИР Партија за итнеграција на Ромите
ПИРЛС Студија за напредокот на меѓународната писменост во читање (PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study)
ПИС Пазарен информативен систем; Правила на издавачот на сертификати
ПИСА Програма за меѓународно оценување на учениците (PISA: Programme for International Student Assessment)
ПЈ Партија на Југословените
ПЈА Претпријатие за јавен транспорт
ПЈРМ Поранешна Југословенска Република Македонија
ПК Производски комбинат; Покраински комитет; Проектен концепт; Преткоморно-коморен; Корисна површина
ПКБ Перкутана коронарна интервенција
ПКВ полуквалификуван
ПКЈ преткоморно-коморен јазол
ПКК Курдска работничка партија (PKK: Partiya Karker Kurdistan)
ПКМ Паритет на куповна моќ; Порше комуникациски менаџмент; Проектирање компјутерски мрежи
ПКРТ Преткоморно-коморна реципрочна тахикардија
ПКТ Постојан комитет за толкување
ПКУ Претпријатие за комунални услуги
ПЛЦНС Примарен лимфом на централниот нервен систем
ПлРУ План за развој на училиштето
ПМВ Патничко моторно возило
ПМГ Програма за мали грантови
ПМЛ Прогресивна мултифокална леукоенцефалопатија
ПМН Полиморфонуклеарни леукоцити
ПМО Проект за модернизација на образованието
ПМОСХ Пренослив меѓусклоп за оперативен систем на UNIX
ПМФ Природно математички факултет
ПН(м) Партија на напредок (Марксисти)
ПНЛ Примена на нов лек
ПНС Привремено народно собрание
ПО Подрачно одделение; партизански одред; Перманентно образование
ПОА Православна охридска архиепископија
ПОДЕМ Партија на обединети демократи на Македонија
ПОЖП Претпријатие за одржување на железнички пруги
ПОЗ Перзистентни органски загадувања
ПОИ Полимерно и органско инженерство
ПОЈ Партизански одреди на Југославија
ПОМ Партизански одреди на Македонија; Партија на обединети Македонци
ПОМС Поткомитет за одобрување меѓународни стандарди
ПОНЖС Програма на Обединетите Нации за животна средина
ПОО предмет на оперативна обработка
ПОПс Неразградливи органски загадувачи (POPs: Persistent Organic Pollutants)
ПОС Претпријатие во општествена сопственост; (POS: Point of Sale)
ПОТ Претпријатие за обработка на тутун
Пом.згр. Помошна зграда
Пом.пр. Помошна просторија
ПП Предлог проект; Петогодишен план; Петролно претпријатие; Печатарско претпријатие; пожарно предупредувањње; Превозничко претпријатие; Приватно претпријатие
ППД Протоколот за Пренос на Датотеки
ППЗ Прва помош и заштита; Противпожарна заштита
ППИ Полово преносливи инфекции
ППКЛ Претпријатие за поправка на коли и локомотиви
ППКТ Претпријатие за преработка на каучук и трговија
ППЛ Полонистичка преведувачка лабораторија
ППНМ Политичка партија на невработените на Македонија
ППП Програма за пилот проекти; Приватно превозничко претпријатие
ПППУ Претпријатие за производство, промет и услуги
ППС Претпријатие во приватна сопственост
ППСМ Противпожарен сојуз на Македонија
ППТ Претпријатие за производство и трговија
ППТУ Претпријатие за производство, трговија и услуги
ППУП Претпријатие за производство, услуги и промет
ППУТ Претпријатие за производство, услуги и трговија
ППЧП Проект за поддршка на човековите права
ПРЕДА Агенција за развој на претпријатијата во регионот на Прилеп (PREDA: Prilep Region Enterprise Development Agency)
ПРМ Претседател на Република Македонија
ПРП Прирачник за работење на проект
ПС Парламентарно собрание; Педагошка служба; Полициска станица
ПС МЛД Педијатриска секција при МЛД
ПС на ЗЕУ Парламентарното собрание на Западноевропската унија
ПСА Процес на стабилизација и асоцијација; (PSA: Peugeot Soci?t? Anonyme)
ПСД Партија на слободни демократи; Планинарско скијачко друштво
ПСЈИЕ Процес за соработка во Југоисточна Европа
ПСМ Претприемачки сервис за млади
ПСО Полк за специјални операции
ПССЕ Парламентарно собрание на Советот на Европа
ПСТН Јавна комутирана телефонска мрежа (PSTN: Public Switched Telephone Network)
ПТ Пазар на труд; Преткоморна тахикардија
ПТБ Прехранбена технологија и биотехнологија
ПТО просветно-техничко образование
ПТП Приватно трговско претпријатие; Производно трговско претпријатие
ПТС Постојан твининг советник
ПТТ Пошта телефон телеграф
ПУЗС Проект за Управување со Здравствениот Сектор
ПУИГ Претпријатие за уредување и изградба на градот
ПФ Правен факултет; Преткоморна фибрилација
ПФМ Пливачка Федерација на Македонија
ПФФ Преткоморен фибрило-флатер
ПХБ полихлорирани бифенили
ПЦЕР Партија за целосна еманципација на Ромите
ПЦЕРМ Партија за целосна еманципација на Ромите од Македонија
ПЦМ Православна црква во Македонија
ПЦПМ Партија за човекови права на Македонија
п-ца печатница
п.о. потполна одговорност; партизански одред
пдф pdf: portable document format
перс. Персонален
пи-ар (PR: Public Relations)
пи-си (PC: personal computer)
пл. планина
пне пред нашата ера
по Хр. по Христа
пол. Полски јазик
полк. полковник
пом. помошник, помлад
постдипл. постдипломски
поч. почеток
пр. Пример
пр.н.е Пред новата ера
предл. Предлог
прил. Прилог
прир. Приредил(а)
проф. Професор
пс. Пост скриптум
псевд. псевдоним
Р Република
Р.гр.п. Развиена градежна површина
РАИ Италијанска радио телевизија (RAI: Radio Televisione Italiana)
РАМ Меморија со случаен пристап (RAM: Random Access Memory)
РАПИ Републичка акција за помлади извидници
РАФ Британско кралско воздухопловство (RAF: Royal Air Force)
РБИЦ Ромски деловен информативен центар
РГ Работна група
РГД Регионално географско друштво
РГО Работна градежна организација
РГУ Републичка геодетска управа
РГФ Рударско-геолошки факултет
РД Риболовно друштво
РДВ Рамковна директива за води
РДГ рендген
РДКВ Рамковна дирекција за квалитет на воздухот
РДП протокол за далечински пристап до работната површина (RDP: Remote Desktop Protocol)
РДПМ Радикална демократска партија на Македонија
РДС Радиодифузен сервис за радио (RDS: Radio Data Sistem)
РЕДЕМ Регионален економски развој во источна Македонија (REDEM: Regional Economic Development of Eastern Macedonia)
РЕК Рударско-енергетски комбинат; Републички електричен комбинат
РЕЛ Рачно електролачно заварување
РЕФ Ромски едукативен фонд
Реп.орг. Републички организации
Реплек Републичко претпријатие за промет со лекови
РЖ Рудници и железарница
РЖЕК Берзанска кратенка на РЖ Економика Скопје
РЖИН Берзанска кратенка на РЖ Институт Скопје
РЖИТ Берзанска кратенка на РЖ Интер-Трансшпед Скопје
РЖТК Берзанска кратенка на РЖ Техничка контрола Скопје
РЗДПКР Работничко-земјоделска демократска партија на просветните и културните работници
РЗЗЗ Републички завод за здравствена заштита
РЗКНМ Републички завод за култура и наука на Македонија
РЗПМ Работничка земјоделска партија на Македонија
РЗС Републички завод за статистика
РЗТ Републички завод за трансфузиологија
РЗУД Републички завод за унапредување на домакинството
РИ Републички инспекторат
РИК Рударско индустриски комбинат; Републичка изборна комисија
РК Ракометски клуб; Реонски комитет
РКЕ Регулаторна комисија за енергетика
РКЕИ Работен комитет за европска интеграција
РКНМ Рамковна конвенција за заштита на националните малцинства
РКПЗ Републички културно-просветен завод
РКУД Работничко културно-уметничко друштво
РМ Република Македонија
РМС Регионална меѓугранична соработка
РМСБ Берзанска кратенка на Република Македонија - Стопанска Банка
РМСЗ Ранливи, маргинализирани и социјално запоставени (групи)
РНА Радионуклидна ангиографија
РНВО Ромски невладини организации
РО Работна организација; Републички одбор; Работничка организација; Работоводен орган
РОЕ Регионален одбор за евалуација
РОЖМ Ромска организација на жените на Македонија
РОЗТ Работна организација на здружен труд
РП Работничка партија
РПГ Рачен ракетен фрлач (RPG: Rocket-Propelled Grenade)
РПИ Републичка пазарна инспекција
РПМ Републиканска партија на Македонија
РПС Регистар на поништени сертификати
РПЦ Руска православна црква
РС Работнички совет; Републичко собрание; Реформски сили; Република Српска
РС-ЛП Реформски сили - Либерална партија
РСБСП Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата
РСВР Републички секретаријат за внатрешни работи
РСИЗ Републичка самоуправна интересна заедница; Републичка сообраќајна инфраструктурна заедница
РСМ Реформски сили на Македонија
РСРЗ Републичка самоуправна интересна заедница
РСС Републички Судски Совет
РССМ Радикална странка на Србите во Македонија
РСТО Разузнавачка служба на територијална отбрана
РСУ Ректорат на Скопскиот университет
РТВ Радио-телевизија
РТВМ Радио и телевизија Македонија
РТВС Радио и телевизија Скопје
РТГС Систем за бруто порамнување во реално време (RTGS: Real Time Gross Settlement System)
РТС Радио Телевизија Скопје
РУ Работнички университет
РУС Регионален училиштен соработник
РФМ Ракометна федерација на Македонија
РФНП Репубички фонд за неразвиените подрачја
РФП Барање за прибирање на понуди (RFP: Request For Proposal)
РХМЗ Републички хидрометеоролошки завод
РЦ Развојна цел
РЦОР Регионалниот центар за одржлив развој
РЦПЛИП Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост
РЦПП Регионален центар за поддршка на претпријатија
РЦРМ Регионален центар за развој на Малешевијата
РЦУК Регионален центар за управување со кризи
РЧР Развој на човечки ресурси
РШЦЗ Републички штаб за цивилна заштита
р. река
раков. раководител
рег. регионализам
ред. редовен
реп. републички
реф.бр. Референтен број
С sever
С/СОК Слободен/Софтвер со отворен код
САБУМ Сојуз на албанските музички и балетски уметници на Македонија
САД Соединети Американски Држави
САДЈ Сојуз на археолошките друштва на Југославија
САЖМ Сојуз на албанската жена на Македонија
САЗ Студентско археолошко здружение
САКУ Светска академија за карпеста уметност
САН Совет за аудио наследство
САП Процес на стабилизација и придружување (SAP: Stabilization and Association Process; Systems Applications and Products)
САР Специјален административен регион
САРБ Синдромот на акутна респираторна болка
САРС Сериозен акутен респираторен синдром
САС Спогодба за асоцијација и стабилизација; Свети архиерејен (архиерејски) синод
СБ Совет за безбедност; Светска банка
СБНОАВМ Сојуз на борци од Народно-ослбоодителната и антифашистичка војна на Македонија
СБНОВ Сојуз на борците од народно-ослободителната војна
СБТП Берзанска кратенка на Стопанска Банка Битола
СВ Службен Весник; Служба за вработување; Стопански весник
СВ.; св. Свети; свршен глагол
СВКПС Сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди
СВОЗ Сите во одбрана и заштита
СВП Струшки вечери на поезијата
СВР Сектор/секретаријат за внатрешни работи
СВТ стапка на вкупни трошоци
СГ Стакленички гасови
СГГУ Средно градежно - геодетско училиште
СГИГМП Синдикат за градежништво, индустрија за градежни материјали и проектирање
СГИП Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање
СГР Сектор за гранични работи
СГС Совет за глобална соработка
СГТ средна годишна температура
СГУ Средното градежно училиште
СД Стандардна девијација; Студентски дом
СДА Странка на Демократска Акција
СДАМ Сојуз на друштва на архитекти на Македонија; Странка на демократска акција на Македонија
СДБ Служба за државна безбедност
СДИ Странски директни инвестиции
СДИЈ Сојуз на друштвата на историчарите на Југославија
СДИРМ Сојуз на друштвата на историчарите на Република Македонија
СДМ Сојуз на друштвата на математичарите
СДМИ Сојуз на дручтвата на математичарите и информатичарите
СДОРМ Сојуз на детски организации во Република Македонија
СДПМ Социјалдемократска партија на Македонија
СДСЈКМ Сојуз на друштвата за странски јазици и книжевнозти на Македонија
СДСМ Социјалдемократски сојуз на Македонија
СДУ Социјалдемократска унија
СДЦ Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC: Swiss Development & Cooperation agency)
СЕ Совет на Европа
СЕА Проект за средно образование (SEA: Secondary Education Activity)
СЕАФ Американски инвестициски фонд (SEAF: Small Enterprise Assistance Funds)
СЕБР Специјална единица за брзо распоредување
СЕДМ Министри за одбрана на земјите од Југоисточна Европа (SEDM: Southeast European Defense Ministerial)
СЕЕБРИГ Бригада на југоисточна Европа (SEEBRIG: South East European Brigade)
СЕЕГРОУП Група за управување на безбедносната соработка во Југоисточна Европа (SEEGROUP: South East Europe Security Cooperation Steering Group)
СЕЕМО Асоцијацијата на медиумите од Југоисточна Европа (SEEMO: South-East European Media Organization)
СЕЗ Слободна економска зона
СЕИ Сектор за европска интеграција; Систем за електронски информации (за котирани акционерски друштва)
СЕП Секретаријат за европски прашања; Сеп - септември
СЕФ Светскиот економски Форум
Сем.згр. Семејна зграда
СЖС Служба за животна средина
СЗ Секретаријат за законодавство; Секретаријат за семјоделство; Социјалистичка зора; Социјалистичко земјоделство; Стопанска задруга; северозапад
СЗБ Сојуз на здруженијата на борците
СЗБНОВ Сојуз на здруженијата на борците од народноослободителната војна
СЗВНОВ Сојуз на здружението на војниците од народноослободителната војна
СЗД Сектор за земјоделски домаќинства; Здружение на граѓани “Се за децата”; Сексуална злоупотреба на дете
СЗЕП Совет за заемна економска помош
СЗО Светска здравствена организација
СЗПЗ Семакедонско здружение на политижките затвореници
СИ самостоен издавач; североисток
СИАБ Студентско интернационално арт биенале
СИГ Група со посебни интереси (SIG: Special Interest Group)
СИДА Синдром на стекната имунодефициенција; Шведска агенција за меѓународен развој (SIDA: Swedish International Development Agency)
СИЕР Синдикат на вработените во индустријата, енергетиката и рударството
СИЗ Самоуправна интересна заедница
СИЗП Систем за идентификација на земјишни парцели
СИЛ Берзанска кратенка на Силекс Кратово
СИЛБ Берзанска кратенка на Силексбанка Скопје
СИМ SIM: subscriber identity module; Сојуз на извидници на Република Македонија
СИНТЕФ Норвешка фондација за научно и индустриско истражување (SINTEF: Stiftelsen for industriell og teknisk forskning)
СИППО Швајцарска програма за поддршка на извозот (SIPPO: Swiss Import Promotion Programme)
СИРМ Сојуз на историчарите на Република Македонија
СИС Сојузен извршен совет
СИТ Сектор за информатичка технологија
СИФ Мал инвестициски фонд (SIF: Small Investment Fund)
Си-ен-ен CNN: Cable News Network
СиР Сметководство и ревизија
СиЦГ Србија и Црна Гора
СЈМ Странка на Југословените во Македонија
СК Стопанска комора; Стоковна куќа; Скопје; спортски клуб
СКИБОР Меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити (SKIBOR: Skopje Interbank Offered Rate)
СКиЗ Стопански комори и здруженија
СКЈ Сојуз на комунистите на Југославија
СКМ Стопанска комора на Македонија; Сојуз на комунистите на Македонија
СКМ-ДЈ Сојуз на комунистите на Македонија - Движење за југославија
СКМ-ПДП Сојуз на комунистите на Македонија - Партија за демократска преобразба
СКМЈ Сојуз на комунистичката младина на Југославија
СКОЈ Сојуз на комунистичката младина на Југославија
СКП систолен крвен притисок
СКПЕУ Советодавен комитет за подобрување на ефективноста на училиштата
СКРМ Синдикат на културата на Република Македонија
СКС Синдикат на комунално стопанство
СКТМ Стопанска комора за туризам на Македонија
СКУП Норвешка фондација за слободно и истражувачко новинарство (SKUP: Stiftelsen for en Kritisk og Undersokende Presse)
СКЦ Студентски културен центар
СкАО Скопска армиска област
СЛ Санџачка лига
СЛД СОС-Линија за дрога
СЛСОК Слободен либре софтвер со отворен код
СМВ Сијалица со метално влакно; Волфрамова сијалица
СМД Сојуз на младинските друштва
СМИР Сојузот на Македонците со исламска религија
СМК Светски македонски конгрес
СММ Сојуз на металурзите на Македонија
СММРИ (SMMRI: Strategic Marketing & Media Research Institute)
СМО Светска метеоролошка организација
СМОФ Славомакедонски озлободителен фронт
СМС Сервис за кратки пораки (SMS: Short Messaging Service)
СМУ Средно медицинско училиште; Средно музичко училиште
СМУМ Сојуз на музичките уметници на Македонија
СН среден напон, среднонапонски
СНД Скопско научно друштво
СНО Средно насочено образование
СНОФ Славјано-Македонски Народноослободителен Фронт
СНТИЈ Систем на научно-технолошки информации на Југославија
Сн. сл. Санитетска служба
СО Собрание на општината
СОЕПТУ Средното општинско eкономско училиште
СОЕУРМ Студентска организација на Европскиот универзитет - Република Македонија
СОЖМ Сојуз на организации на жени на Македонија
СОЗР Служба за општи и заеднички работи
СОЗРВРМ Служба за општи и заеднички работи на владата на Република Македонија
СОК Софтвер со отворен код; Служба на општественото книговодство
СОКОМ Сојуз на композиторите на Македонија
СОНК Синдикат за образование, наука и култура
СОО Средно општо образование; Стручното образование и обука
СОП Стратегиски одбранбен преглед
СОС Код за барање хитна помош (SOS: Save Our Selves - International Morse code distress)
СОУ Средно општинско училиште; Специјално основно училлиште
СОФА Договор за статусот на силите (SOFA: Status of Forces Agreement)
Сојуз.ор. Сојузни организации
Соц.зашт. Зграда за социјална заштита
СП Светско првенство; Скопски пазар; Социјалистичка партија
СПАННМ Сојуз за превентива од алкохолизмот, никотинизмот и наркоманиите на Македонија
СПБ Сексуално пренослива болест
СПЕБР Специјалната полициска единица за брзо распоредување
СПЕЗ Суд на правда на европските заедници
СПЗРР Сектор за поддршка во земјоделството и руралниот развој
СПИ Сексуално пренослива инфекција; Судот од прва инстанца
СПИС Служба за просторен информативен систем
СПЈ Сино-преткоморниот јазол
СПМ Социјалистичка партија на Македонија
СПТИ Сојуз на пензионерите и трудовите инвалиди
СПУКИМ Студентскиот Парламент на Универзитет Кирил и Методиј
СПХ Светска програма за храна
СПЦ Српска православна црква
СР Социјалистичка Република
СРАДДИФ Совет за радиодифузија
СРВСМ Сојуз на резервните воени старешини на Македонија
СРГ Социјалистичка Република Германија; Сојузна република Германија
СРД Совет за радиодифузија
СРДА Служба за развој на деловна активност
СРЗ Сексуално и репродуктивно здравје
СРЈ Сојузна Република Југославија
СРМ Социјалистичка Република Македонија; Собрание на Република Македонија; Сојуз на Ромите од Македонија
СРП Српска радикална партија
СРПОСОК Синдикат на работниците во предучилишното, основното и средното образование и култура
СРТМ Синдикат на работниците од трговијата на Македонија
СРЦ Спортско-рекреативен центар; Скопски ресурсен центар
СРШДИ Синдикат на работниците од шумарството и дрвната индустрија
Срб. Србија
Срег. судски регистар
ССА Спогодба за стабилизација и асоцијација
ССВО Самостоен синдикат на вработените во одбраната
ССВФ Сојуз на студенти на Ветеринарен факултет
ССГХ Сојуз на синдикати – гранка хемија
ССДП Среден слој со далечински повици
ССЕФПП Сојуз на студенти при економскиот факултет - Прилеп
ССЗ север-северозапад
ССЗФСЗ Самостоен синдикат синдикат за здравство, фармација и социјална заштита
ССИ Север-североисток
ССЈ Сојуз на синдикатите на Југославија
ССК Сојузот на стопански комори на Македонија; Селскостопанска комора
ССКР Секретаријат за станбено-комунални работи
ССМ Сојуз на студентите на Македонија; Стопански суд на Македонија; Сојуз на синдикати на Македонија; Слободен софтвер Македонија; Сојуз на Слепи на Македонија
ССМЈ Сојуз на социјалистичката младина на Југославија
ССММ Сојуз на студенти по медицина на Македонија; Сојуз на социјалистичката младина на Македонија.
ССМУ Синдикат на сценско музичките уметници
ССМФС Сојуз на студенти на Машински факултет
ССНО Сојузен секретаријат за народна одбрана
ССНР Сојузен секретаријат за надворешни работи
ССО Средно стручно образование
ССП Среден слој со пораки
ССПФ Сојузот на студенти на Правниот факултет
ССРГФ Сојуз на студенти на Рударско-геолошки факултет
ССРН Социјалистички сојуз на работниот народ
ССРНЈ Социјалистички сојуз на работниот народ на Југославија
ССРНМ Социјалистички сојуз на работниот народ на Македонија
ССС Стандардизирана стапка на смртност; средна стручна специјализација
СССМ Сојуз на студентите по стоматологија на Македонија; Совет на Сојузот на синдикатите на Македонија; Собрание на слободен софтвер македонија
СССР Сојуз на Социјалистичките Советски Републики
СССУ Сојуз на студентите на Скопскиот университет
ССУДА Служба за советување во врска со управување и деловна активност
ССУКМ Сојуз на студенти при Универзитетот Св. Кирил и Методиј - Скопје
ССУКО Сојуз на студенти при Универзитетот Климент Охридски - Битола
ССФВМ Сојуз на студенти при Факултет за ветеринарна медицина
ССФлФ Сојуз на студенти на филолошкиот факултет
СТ Секретаријат за труд
СТЕМИ Акутен миокарден инфаркт со ЅТ-сегмент елевација
СТИЛ Берзанска кратенка на РЖ Макстил Скопје
СТЛС Сојуз на Титови леви сили
СТМ Микроскоп со тунелно скенирање (STM: Scanning Tunnel Microscope)
СТО Светска трговска организација
СТУ Средно техничко училиште
Ст. ф. Стоматолошки факултет
Ст.дел.з. Стамбено деловна зграда
Ст.зграда Стамбена зграда
СУ Средно училиште
СУБП Систем за управување на бази со податоци
СУВ SUV: Sport Utility Vehicle
СУГС Средно училиште на град Скопје
СУИЗ Станица за унапредување на индивидуалното земјоделство
СУНР Совет за унапредување и надзор на ревизијата
СУООД Специјално училиште за основно образование на деца
СУППООЗГМ Синдикат од управата, правосудството, општествените организации и здруженија на граѓаните на Македонија
СУР Светска унија на Ромите
СУУ Системот за управување со учење
Суд.згр. Судски згради
СФ Научна фантастика (SF: science fiction)
СФОР SFOR: Stabilisation Force in Bosnia and Herzegovina
СФРЈ Социјалистичка Федеративна Република Југославија
СФСМО Семејна федерација за светски мир и обединување
СФФ Скопски филмски фестивал
СФЦГ Потрага по заедничка основа (SFCG: Search for Common Ground)
СХА Сервис за хемиски апстракти; безбеден хеш-алгоритам (SHA: Secure hash algorithm)
СХАБ Самооден хаубички баталјон
СХС Кралство на Србија, Хрватска, Словенија
СХУ Средно хемиско училиште
СЦ Студентски центар
СЦВР Сектор за централна внатрешна ревизија
СЦГ Србија и Црна Гора
СЦО Светска царинска организација
СЏФ Скопски џез-фестивал
с-ка Сметка
с. село; секунда
с.р. своерачно
сврз. Сврзник
сев. северен
сек. секундарен
септ. септември
сигн. Сигнатура
сл. Службен; Слично
см Сантиметар
см3 Кубен сантиметар
сп. Списание
спец. специјалист
ср. Среден род
сред. средина
сс Кубнен сантиметар (cc: cubuc centimeter)
ст. Став; Ст. - Свети (St.: Saint)
ст. е (с.е.) стара ера
ст. ст. стар стил
сци. Специјалист
ТА Туристичка агенција
ТАP Транс - Јадрански гасовод
ТАВ TAV: Tepe Akfen Ventures
ТАМ Телеграфска агенција на Македонија
ТАХ-БСО Тотална абдоминална хистеректомија, билатерална салпинго-оофоректомија
ТБ Туберкулоза; Температура на боја
ТБИ терминална бубрежна инсуфициенција
ТБЛ Транс-Балканската телекомуникациска линија
ТВ Телевизија
ТВН техника на висок напон
ТД Трговско друштво
ТДМ Театар за деца и млади
ТЕ термоелектрана
ТЕБ Тетовска банка Тетово
ТЕЕ Трансезофагеална ехокардиографија
ТЕМАК Тест по македонски јазик како странски јазик
ТЕМПУС Трансевропска мобилност на универзитетски студии (TEMPUS: Trans-European Mobility Scheme for University Studies)
ТЕТЕ Берзанска кратенка на Тетекс АД Тетово
ТЕХ Берзанска кратенка на Технометал Вардар Скопје
ТЕХО Тетовски хорски одѕиви
ТЕЦ Термоелектроцентрала
Тех. фак. Технички факултет
ТИП Тутунски институт Прилеп
ТИРЗ Технолошко индустриски развојни зони
ТК Тутунски комбинат; Текстилен комбинат
ТКБ Тетекс кредитна банка
ТКБП Берзанска кратенка на Тетекс-Кредитна банка Скопје
ТКВШ Берзанска кратенка на Винарска визба Тиквеш Кавадарци
ТКП Тутунски комбинат Прилеп
ТКПР Берзанска кратенка на Тутунски комбинат Прилеп
ТКС Тутунски комбинат Скопје
ТМ Тјурингова машина
ТМВ Товарно моторно возило
ТМОК Таен македонско-одрински кружок
ТМОРО Тајна македонско-одринска револуционерна организација
ТМРО Тајна македонско-одринска организација
ТМФ Технолошко-металуршки факултет
ТМФСК Технолошко-металуршки факултет, Скопје
ТНГ Течен нафтен гас
ТНТ (TNT: Trinitrotoluene)
ТО Територијална одбрана
ТОб Техничко обезбедување
ТОМО Тајна македонска ослободителна организација
ТП Техничка помош; Трговско претпријатие
ТПЛФ Берзанска кратенка на АД Топлификација
ТППГМ Трговско претпријатие за промет на големо и мало
ТППЕ Територијална противпожарна единица
ТР Трикуспидна регургитација
ТРД Трговско радиодифузно друштво
ТС трансформаторска станица
ТСЕ Трансмивна спонгиоформна енцефалопатија
ТСМ Туристички сојуз на Македонија
ТСУ Технички систем на управување
ТТЕ Трансторакална ехокаргиографија
ТТК Тетекс - Тетовска кредитна банка
ТТЦИ Индекс на конкурентност за патувања и туризам (TTCI: Travel and Tourism Competitiveness Index)
ТУ Текстилно училиште
ТУРП Трансуретрална ресекција на простатата
ТФ Текстилна фабрика; Технички факултет
ТФБ Технички факултет во Битола
ТХЦ тетрахидроксиканабинол
ТЦ Трговски центар; термоцентрала
ТЦП Протокол за контрола на трансмисија (TCP: Transmission Control Protocol)
т. точка
т.е. то ест
т.н. така наречен
т.ц. Трговски центар
т/ч тони на час
тел. Телефон
техн. технички
трансф. трансформатор
тур. турски
У5МР Стапка на смртност на деца под петгодишна возраст
УKO Универзитет "Св. Климент Охридски"
УАКС Универзитет Американски Колеџ Скопје
УБК Управа за безбедност и контраразузнавање
УВ Ултра виолетов; Управа за ветеринарство; Управа за водостопанство
УВА ултравиолетов А зрак
УВБ ултравиолетов Б зрак
УВЕТ Управа за ветеринарство
УВОД Управа за водостопанство
УГД Универзитет „Гоце Делчев“
УДБ Управа за државна безбедност
УДК Универзален децимален код (UDC: Universal decimal code)
УДР Уредба за девизно работење
УДФ универзален формат на диск (UDF: Universal Disc Format)
УДЧП Универзална Декларација за човекови права
УЕ Урбанистичка единица
УЕН Унија на Европа на нациите
УЕФА Европската фудбалска асоцијација
УЖ Унија на жени
УЗ Урбана заедница
УЗКН Управа за заштита на културното наследство
УЗР Управа за заштита на растенијата
Уземп Услужно земјоделско машинско претпријатие
УИ Уред за информации
УИПР Управа за имотно-правни работи
УИС Управа за извршување на санкциите
УИТ Универзитет за информатичка технологија
УЈИЕ Универзитет на Југоисточна Европа; исто УЈЕ
УЈП Управа за јавни приходи
УК Управен комитет
УКИМ Универзитет "Св. Кирил и Методиј"
УКЛА Универзитет на Калифорнија во Лос Анџелес (UCLA: University of California - Los Angeles)
УКМ Универзитетска компјутерска мрежа; "Универзитет Кирил и Методиј"
УКНАЦ Управа за афирмирање и унапредување на културата на заедниците
УКРН Управа за катастар и регистрација на недвижности
УКЦ Универзитетскиот компјутерски центар
УЛЕБ (ULEB: Union of European Basketball Leagues)
УНАИДС Заедничка програма на Обединетите Нации за ХИВ/СИДА (UNAIDS)
УНАСМ Унија на независни и автономни синдикати на Македонија
УНДП Програма за развој на Обединетите Нации (UNDP: United Nations Development Programme)
УНДСС Оддел на Обединети Нации за безбедност (UNDSS: Uited Nations Department of Safety and Security)
УНЕП Програма за животна средина на Обединетите Нации
УНЕСКО Образовна, научна и културна организација на Обединетите Нации (UNESCO: United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization)
УНИМАРК UNIMARC: Universal Machine Readable Cataloguing
УНИФЕМ Развоен фонд за жени на Обединетите Нации (UNIFEM: United Nations Development Fund for Women)
УНИЦЕФ Детски фонд на Обединетите Нации (UNICEF: United Nations International Childrens Fund)
УНКТАД Конференција на Обединетите Нации за трговија и развој (UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development)
УНМИК Времена администрација на Обединетите Нации на Косово (UNMIK: United Nations Interim Mission in Kosovo)
УНМИЛ Мисија на Обединетите Нации во Либерија (UNMIL: United Nations Mission in Liberia)
УНОДЦ Канцеларијата за дроги и криминал на Обединетите Нации (UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime)
УНОПС Канцеларија за проектни услуги на Обединетите Нации (UNOPS: United Nations Office for Project Services)
УНП Управа за наменско производство
УНПРЕДЕП UNPREDEP: United Nations Preventive Deployment Force
УНПРОФОР UNPROFOR: United Nations Protective FOrce
УНФПА Фонд за активности кај населенијата на Обединетите Нации (UNFPA: United Nations Fund for Population Activities)
УНХЦР Висок комесаријат за бегалци при Организацијата на Обединетите Нации
УО Управен одбор
УОВС Установа за обучување на воени старешини
УОПК Условен отпуст и прекин на казна
УПБВИ Управа за прашања на борците и воените инвалиди
УПП Уписник за претставки и поплаки
УПРМ Управа на полицијата на Република Македонија
УРТ Управа за радио и телекомуникации
УРУОЈН Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на националностите
УРУОЈПЗ Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците
УС Универзитет Скопје
УСА Соединети Амерички Држави (USA: United States of America)
УСАИД Агенција на САД за меѓународен развој (USAID: United States Agency for International Development).
УСМ Унија на средношколци на Македонија
УСО Училиште за средно образование
УСППФТ Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
УСРМ Уставен Суд на Република Македонија
УССМ Управа за семе и семенски материјал
УСТОК Управа за стоковни резерви
УТ Управа за телекомуникации
УТК Управа за телекомуникации
УТСМК Управно тело на Светскиот македонски конгрес
УУИД универзален единствен (уникатен) идентификатор (UUID: Universally Unique Identifier)
УХМР Управа за хидрометереолошки работи
УХР Управа за хидрометеоролошки работи
УХФ фреквенција на ултракратки бранови; (UHF: Ultra High Frequency)
УЦВП Управа за цивилна воздушна пловидба
УЦМН Универзитетски центар за медицински науки
УЦМНС Университетски центар за медицински науки по стоматологија
УЦМТН Универзитетски центар за матемаичко-технички науки
УЦТЕ Унија за координација и транспорт на електрична енергија на Европа (UCTE: Union for the Coordination of Transmission of Electricity)
УЧК Ослободителна армија на Косово (UCK: Ushtria Clirimtare e Kosoves)
УЧТ Ослободителна армија на Тропоја
у-ес-бе, УСБ (USB: Universal Serial Bus)
ул. Улица
унив. универзитет, универзитетски
Ф-ка Фабрика; исто фка
Ф1 Формула 1
ФА флуоресцентни антитела
ФАДН Мрежа на сметководствени податоци на фарма (Farm Accountancy Data Network)
ФАЖ Форум на албанската жена
ФАЗ Индекс на Франкфуртската берза (FAZ: Frankfurter Allgemeine Zeitung)
ФАКМ Берзанска кратенка на Факом Скопје
ФАО Организација на Обединетите Нации за исхрана и земјоделство (FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations)
ФАРЕ Полска-Унгарија: Помош за реструктуирање на економиите (PHARE: Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies)
ФАС Фабрика за автобуси - Скопје
ФАТ табела за распределба на датотеките (FAT: File Allocation Table)
ФАТАХ Движење за национално ослободување на Палестина (Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini)
Фак. за мат. Факултет за математика
Фарм. ф. Фармацевтски факултет
ФБИ Федерално истражно биро на САД (FBI: Federal Bureau of Investigation)
ФБиХ Федерација Босна и Херцеговина
ФБН Факултет за биотехнички науки
ФВ Фонд за водите; Фолксваген (VW: Folkswagen)
ФВМ Факултет за ветеринарна медицина
ФДА Американската управа за храна и лекови (FDA: Food and Drug Administration)
ФДУ Факултет за драмски уметности
ФЕАС Федерација на евроазиски берзи (FEAS: Federation of Euro-Asian Stock Exchanges)
ФЕИТ Факултет за електротехника и информациски технологии
ФЕСЦЦ Совет на Европската федерација по клиничка хемија (FESCC: Forum of the European Societies of Clinical Chemistry)
ФЖС Фонд за животна средина
ФЗНХ Факултет за земјоделски науки и храна
ФЗО Фонд за здравствено осигурување
ФЗОМ Фонд за здравствено осигурување на Македонија
ФЗОРМ Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија
ФЗЦ Фабрика за заварени цевки
ФИАС Советодавен сервис за странски инвестиции (FIAS: Foreign Investment Advisory Service)
ФИАФ Меѓународна федерација на филмски архиви (FIAF: Federation Internationale des Archives du Film)
ФИБА (FIBA: F?d?ration Internationale de Basketball),
ФИДИМА Филмска дирекција на Македонија
ФИДОФ Светска федерација за организација на фестивали (FIDOF: Federation Internationale des Organisations de Festivals)
ФИН Факултет за исламски науки
ФИНА Меѓународна аматерска пливачка федерација (FINA: Federation Internationale de Natation Amateur)
ФИООМ Фондација Институт отворено општество Македонија
ФИРОМ Поранешна Југословенска Република Македонија (FYROM: Former Yugoslav Republic of Macedonia)
ФИСОМ Фискултурен сојуз на Маедонија
ФИФА Меѓународна федерација на асоцијација за фудбал (FIFA: Federation Internationale de Football Association)
ФИФГ Финансиски инструмент за управување со рибарство (FIFG – Financial Instrument for Fisheries Guidance)
Физ.култ. Згради за физичка култура и рекреација
Филоз. фак. Филозофски факултет
ФК Фудбалски клуб
ФКМСС Фондација на Kомитетoт за mеѓународни сметководствени стандарди
ФКН фабрика за кабли Неготино
ФКТ Фестивал на камерен театар
ФЛАОП Факултетска лабораторија за автоматска обработка на податоци
ФЛУ Факултет за ликовни уметности
ФМ FM: Frequency Modulation
ФМР физикална медицина и рехабилитација
ФМРП Фонд за магистрални и регионални патишта
ФМУ Факултет за музичка уметност
ФНОА Фронт за национално обединување на Албанците
ФНРЈ Федеративна Народна Република Југославија
ФОД Фонд за осигурување на депозити; Фабрика за опрема и делови
ФОН Факултет за општествени науки
ФОП Фабрика за опрема и преносници
ФОРОП Фондација за обнова и развој на Овче Поле
ФП Финансиска полиција
ФП7 7-ма Рамковна програма за истражување (FP7: Seventh Framework Research Programme)
ФПИО Фонд за пензиско и инвалидско осигурување
ФПИОРМ Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија
ФПС Фабрика за производство на шеќер
ФРЗ Филмско работно здружение
ФС Флуоресцентна сијалица
ФС/Ц Флуоресцентна сијалица во вид на цевка
ФСБ Федерална служба за безбедност
ФСВЦ Волонтерски корпус за финансиски услуги (FSVC: Financial Services Volunteer Corps)
ФСИД Форум за слобода на информирањето и за демократија
ФСК Форум на словенски култури
ФСМ Феријален сојуз на Македонија
ФСО Фонд за социјално осигурување
ФСС Фондација за слободен софтвер
ФСУ Фитосанитарна управа
ФСЦ Фабрика за савни цевки
ФТИС Фурие-трансформна инфрацрвена спектроскопија
ФТОН Факултет за туризам и организациони науки
ФТП Протокол за Пренос на Датотеки (FTP: File Transfer Protocol)
ФТСЕ Лондонкси индекс на акции (FTSE: Financial Times and the London Stock Exchange)
ФТУ Факултет за туризам и угостителство
ФТЦ Феријален туристички центар
ФУ флуороурацил
ФУЛМ Финансиски услуги за луѓето на Македонија
ФФ Фармацевтски факултет; Филозофски факултет
ФФК Факултет за физичка култура
ФФМ Фудбалска федерација на Македонија; Федерација на фармери на Македонија
ФФРМ Федерација на фармерите во Република Македонија
ФХП Фондот за хуманитарно право
ФХЦИ Фармацевтска хемиска индустрија
ФЦ Феријален центар
ФЧПМ Форум за човекови права на Македонија
фев. февруари
фиг. фигуративно
фраз. фразеологизам
Х1Н1 H1N1: hemagglutinin (H) and neuraminidase (N)
ХАМАС Исламско движење на отпорот. Зборот на арапски значи "жар; преданост; ревност" (HAMAS: Harakat al-Muqawama al-Islamiyya)
ХАСАП Систем за контрола на безбедност на храната. Се чита "хасап" (HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point. Pronounced "hasap".)
ХАССП Систем за контрола на безбедност на храната. Се чита "хасап" (HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point. Pronounced "hasap".
ХАЦ Христијанска адвентистичка црква
Ха Хектар
ХБВ Хепатитис Б вирус
ХБЗ Хидробиолошки завод
ХБИ хронична бубрежна инсуфициенција
ХБЦ Христијанска баптистичка црква
ХД Хемодијализа
ХДЗ Хрватска демократска заедница
ХДЛ Холестерол (HDL: High Density Lipoprotein )
ХДМИ мултимедиумски интерфејс за висока дефиниција (HDMI: High Definition Multimedia Interface)
ХДП Хемодијализен програм
ХЕ хидроелектрана
ХЕК Хемичен енергетичен комбинат; хидроелектро комбинат
ХЕМТЕКС Хемиско-текстилна индустрија - Скопје
ХЕО хигиенско-епидемиолошки одред
ХЕС Хигиено-епидемиолошка служба
ХЕЦ Хидроелектрична централа
ХЕЧ хигиенско-епидемиолошка чета
ХЗ Хигиенски завод; Хидробиолошки завод; Хармонизиран систем
ХЗГ Хуманитарно здружение на граѓани
ХЗДМ Хуманитарно здружение за деца и младина
ХИ Хемиска индустрија; Хигиенски институт
ХИВ Хуман вирус на имунодефициенција (HIV: Human Imunodeficiency Virus)
ХИВ+ Верифицирано постоење на ХИВ вирусот во крвта на личноста со адекватните ХИВ тестови
ХИВ- Непостоење на вирусот во крвта на пациентот утврдено со тестовите за ХИВ
ХИС Хемиски училишен центар
ХИТ Хепарин индуцирана тромбоцитопенија
ХК Хелсиншки комитет; hеморагичен колит
ХКАР Хуманитарна и културна асоцијација на Ромите
ХЛА-ДНК HLA: Human leukocyte antibody - DNA: Дезоксирибонуклеинска киселина
ХМС Хидромелиоративен систем
ХНТ Хормонска надополнувачка терапија
ХО Хуманитарна организација
ХОББ Хронична опструктивна белодробна болест
ХОПС Опции за здрав живот проект Скопје (HOPS: Healthy Options Project Skopje)
ХОС Хекшир- Олин- Самуелсонов модел
ХОТАМ Хотелска асоцијација на Македонија
ХП Хјулит Пакард (HP: Hewlett-Packard)
ХПВ Хуман папилома вирус
ХПИ Хемиско процесно инженерство
ХПК Хемиска потрошувачка на кислород
ХПЛЦ HPLC: High Performance Liquid Chromatography
ХРДФ Фонд за развој на човечки ресурси (HRDF: Human Resource Development Fund))
Хрв. Хрватска
ХС хидросистем
ХСВ Хепатит С вирус
ХСС Хрватска селанска партија (HSS: Hrvatska Selja?ka Stranka)
ХТА Артериска хипертензија
ХТТП протокол за пренос на хипертекст (HTTP: Hypertext Transfer Protocol)
ХУС Хеморагичен уремиен синдром
Хунап Хотелско-угостително народно претпријатие
ХХХ Хекса-хлороциклохексан
ХЦ Хидроцентрала
ХЦБВ Христијанска црква “Блага вест”
ХЦВ Хепатитис Ц вирус
хон. хонорарен
Ц Целсиус
ЦА Црвена армија
ЦАЦ Центар за современа уметност (CAC: Contemporary Art Center); Индекс на Париската берза (CAC: Compagnie des Agents de Change)
ЦБ Црква Божја
ЦБС Центар за балканска соработка
ЦВ Центар за вработување
ЦВЗУ Центар за воено здравствена установа на АРМ
ЦГК Центар за граѓански комуникации
ЦГЧП Центар за граѓански и човекови права
ЦД Компакт диск (CD: compact disk); Центар за дијализа
ЦД-РОМ CD-ROM: Compact disk read only memory
ЦДМ Центар за деца и млади
ЦДМИ Центар за детска и младинска иницијатива
ЦДНН Центарот за дигитизација на националното наследство
ЦДР Центар за демократски развој
ЦДРИ Центар за демократски развој и интеграција
ЦДРСЕЕ Центар за демократија и помирување во Југоисточна Европа (CDRSEE: Center for Democracy and Reconcilliation in Southeast Europe)
ЦДС Центар на Демократски Сили
ЦДХВ Централен депозитар за хартии од вредност
ЦЕА Центар за економска анализа
ЦЕАЕМИ Центар за еколошка акција и едукација на младите истражувачи
ЦЕВИ Берзанска кратенка на Фабрика за цевки 11 Октомври Куманово
ЦЕИ Централно-европска иницијатива
ЦЕЛОР Центар за локален развој
ЦЕМТ Меѓународна дозвола за транспорт на стока. Европската конференција на министрите за транспорт (CEMT: Confеrence Europeenne des Ministres des Transports)
ЦЕНЛ Конференцијата на Европските национални библиотеки (CNLA: Council of National Library Associations)
ЦЕРН Европската организација за нуклерани истражувања. (CERN: Conseil Europ?en pour la Recherche Nucl?aire)
ЦЕТИС МАК Центар за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик
ЦЕФТА Централно-европска слободна трговска зона (CEFTA: Central European Free Trade Agreement)
ЦЗ Црвена застава
ЦЗНМ Центар за наука и млади
ЦЗУПД Центар за заштита и унапредување на правата на детето
ЦИА Центар за истражување и анализа; Централна разузнавачка служба на САД (CIA: Central Inteligence Agency)
ЦИЕ Централна и Источна Европа
ЦИЕЗ Централно-источни европски земји
ЦИИД Центар за информирање и издавачка дејност
ЦИКП Центар за истражување и креирање политики
ЦИОФФ Меѓународен совет на фолклорни организации и фолклорна уметност (CIOFF: International Council of Organizations for Folklore Festivals and Folk Art)
ЦИТА Комисија за меѓународна трансрегионална акредитација (CITA: Commission for International Trans-regional Accreditaion)
ЦЈАЈП Центар за јавна администрација и јавна политика
ЦК Централен комитет; Центар за култура
ЦК и ЦП Црвен крст и Црвена полумесечина
ЦКБ Централна кооперативна банка
ЦКЕ Центар за континуирана едукација
ЦККС Центар за култура и културолошки студии
ЦКМ Црвен крст на Македонија
ЦКОС Центар за континуирана обука на судии
ЦМД Центар за мир и демократија
ЦМИКП Центар за маркетинг, инженеринг, кооперација и промет
ЦНИР ЦЕНТАР ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
ЦНС Централен нервен систем; Црковно-народен собор
ЦО Централен одбор; Центар за образование
ЦО2 Јаглен диоксид (CO2: Carbon dioxide)
ЦОА сертификат за овластена употреба (COA: Certificate of Authority)
ЦОКБОС Центар за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита
ЦОКОБ Центар за образование на кадри од областа на безбедноста
ЦОО Центар за обука во одбраната
ЦОП Центар за образовна подршка
ЦОУ Централно основно училиште
ЦПЗ Центар за превенција на зависности
ЦПИ циклуси по инструкција
ЦПРМСД Центар за поттикнување на развојот на малите и средни друштва
ЦПЦ Црногорска православна црква
ЦР Централен регистар
ЦРГ Централен регистар на граѓани
ЦРИС Центар за разбирање и институционална соработка
ЦРМ Центар за развој на медиуми; Централен регистар на Македонија; Берзанска шифра на Арцелормиттал Скопје
ЦРПМ Центар за истражување и креирање политики (CRPM: Center for Research and Policy Making)
ЦРРМ Централен регистар на Република Македонија
ЦСО Центар за средно образование
ЦСОСК Центарот за сузбивање организиран и сериозен криминал
ЦСР Центар за социјални работи
ЦССО Центар за средно стручно образование
ЦССОО Центар за средно стручно образование и обука
ЦСТ Цереброспинална течност
ЦТ Компјутеризирана томографија (CT: Computed tomography)
ЦУ Царинска управа
ЦУК Центар за управување со кризи
ЦУО Централен управен одбор
ЦУРМ Царинска управа на Република Македонија
ЦХ Центар за хемодијализа
ЦХО Центар за хумани односи
це-де компакт диск (CD: Compact disk)
цм3 кубен сантиметар (cm3: Cubic centimeter)
ЧЛГ Челичен лив и гранулат
ЧПП Често поставувани прашања
ч Час
чест. Честица
чл. Член
ЏМ Џенерал моторс (GM: General Motors)
ШИК Шумско индустриски комбинат
ШИС Шенгенски информациски систем
ШКЗ Штедно-кредитна задруга
ШКО Штедно-кредитна организација
ШНОИ Шумарски научно опитен институт
ШП Шумско претпријатие
ШРА Шпанска републиканска армија
ШС Шумско стопанство
Шум. фак. Шумарски факултет
ШФМ Шаховската федерација на Македонија
ШФС Шумарски Факултет - Скопје
ШЦЗ Штаб за цивилна заштита

Copyright ©. George Goce Mitrevski. mitrevski@pelister.org